Z jaką datą należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową, który jest zatrudniony od 1 września 1992 r.? Z datą 1 września 2012 r. czy 31 sierpnia 2012 r.? 

Od 1 września planowane są podwyżki?Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) - dalej r.o.u.n.j., nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 maja 1991 r. (uchwała SN z dnia 21 maja 1991 r. I PZP 16/91) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisany w pytaniu nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31 sierpnia 2012 r..
Zgodnie z § 3 ust. 1 r.o.u.n.j. podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli zatem wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (31 sierpnia 2012 r.), to jej wysokość powinna być określona z uwzględnieniem wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w sierpniu 2012 r. Jeżeli natomiast wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi później (np. 1 września 2012 r.), to jej wysokość powinna być określona z uwzględnieniem wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi we wrześniu 2012 r.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>