W myśl § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) - dalej r.w.p.s.  do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej pracownika placówki oświatowej niebędącego nauczycielem wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają one zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W sytuacji równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Jeżeli pracownik pozostaje równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy to nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z każdego z tych stosunków odrębnie – z każdej umowy o pracę przysługują pracownikowi odrębne prawa i obowiązki. Podobnie jest z nagrodą jubileuszową, bo ona przysługuje pracownikowi po spełnieniu przesłanek do jej nabycia (łączny staż pracy uprawniający do nagrody danego stopnia). W każdym stosunku pracy należy zatem zaliczyć pracownikowi wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy podlegające wliczeniu do nagrody jubileuszowej. Dotyczy to również zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym. W tym bowiem przypadku przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) podobnie nie ograniczają prawa do nagrody jubileuszowej tylko do jednego stosunku pracy nauczyciela, co oznacza, iż do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej nauczyciela wlicza się wszystkie poprzednie i zakończone stosunki pracy oraz inne okresy podlegające wliczeniu do uprawnień pracowniczych. Zatem w przypadku zatrudnienia nauczyciela w dwóch lub więcej stosunkach pracy jednocześnie nagroda jubileuszowa przysługuje z każdego stosunku pracy, bowiem przepisy rozporządzenia nie przewidują wypłaty tej nagrody jedynie w jednym miejscu zatrudnienia tzw. podstawowym. Odpowiednio do powyższego nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi z każdego stosunku pracy i w każdym należy wliczyć mu wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz okresy podlegające wliczeniu do uprawnień pracowniczych.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

Polecamy: MEN: nowa nagroda jubileuszowa nie wchodzi w grę