Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - dalej r.w.s.o., uczniowi uczęszczającemu na zajęcia zarówno z religii, jak i etyki do średniej ocen wylicza się średnią wyliczoną z średnich z tych dwóch przedmiotów, zaokrąglając w górę.
Czy w dzienniku mogą figurować dwie oceny klasyfikacyjne (z religii i etyki)?
Jaką ocenę wpisuje się na świadectwie?

 
Odpowiedź
Jeżeli uczeń jednocześnie uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, w dzienniku lekcyjnym muszą figurować dwie oceny klasyfikacyjne. Natomiast na świadectwie szkolnym w miejscu na wpisanie oceny z zajęć religia/etyka należy wpisać ocenę, która została ustalona, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z obu zajęć, a jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Jednocześnie w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zostało zawarte, że w dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów, a przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.
Jak zatem z tego wynika, jeżeli uczeń jednocześnie uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki w dzienniku lekcyjnym muszą figurować dwie oceny klasyfikacyjne (z religii i etyki). Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z § 20 ust. 1-3 r.w.s.o., uczeń począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Program pomoże w bezbłędnym wypełnieniu świadectwa>>

Natomiast uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. Jednak w przypadku gdy uczeń jednocześnie uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
Zatem w przypadku ucznia, który jednocześnie uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć, co oznacza, że na świadectwie szkolnym w miejscu na wpisanie oceny z zajęć religia/etyka należy wpisać ocenę, która została ustalona, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z obu zajęć, a jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Ocena z religii wlicza się do średniej, nawet gdy wystawiono ją poza szkołą>>
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów