Po dokonaniu klasyfikacji rocznej wydaje się uczniowi świadectwo szkolne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej, które musi być wypełnione według ściśle określonych zasad. Mianowicie:
* wpisy mają być zgodne z wpisami w arkuszu ocen ucznia i dzienniku,
* należy podać pełne brzmienie nazwy szkoły, klasy, miesiąca urodzenia ucznia, jego imienia (imion) i nazwiska, ocen z zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, miesiąca wystawienia świadectwa,
* musimy dodać datę uchwały rady pedagogicznej w sprawie promowania bądź ukończenia szkoły,
* świadectwo powinno mieć datę wystawienia – to data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
* numer świadectwa musi być zgodny z numerem ucznia w księdze ewidencji,
* puste miejsca należy wykreskować,
* odcisk okrągłej pieczęci (dużej) i pieczątki imiennej dyrektora powinien być wyraźny.

Pomocne narzędzie
W trakcie przygotowywania i ręcznego wypełniania świadectw istnieje duże ryzyko popełnienia wielu błędów i pomyłek. Naraża to nauczyciela na dodatkową pracę i kolejne wypisywanie tych samych cenzurek. Dlatego proponujemy skorzystanie z narzędzia, które nie tylko pozwoli wyeliminować błędy, ale i skrócić czas szykowania uczniowskich dokumentów. To system Progman iŚwiadectwa, dzięki któremu mają Państwo pewność, że cenzurki są aktualne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, i mogą je drukować na giloszach zarówno w formatach A4, jak i A3 (z opcją tworzenia duplikatów). Co więcej, program ten aktywnie wspiera pracę nauczycieli poprzez takie funkcjonalności jak automatyczna eliminacja powielania czynności czy obliczanie średniej ocen.
Wersja z modułem Oceniania Opisowego zawiera bazę gotowych fraz przydatnych przy tej formie oceniania uczniów, nie musimy więc sami tworzyć potrzebnych zdań i ręcznie ich wprowadzać. Wykorzystanie systemu Progman iŚwiadectwa to szereg korzyści:
* maksymalne uproszczenie procesu uzupełniania świadectw,
* oszczędność czasu,
* eliminacja błędów i pomyłek.
Elastyczność systemu pozwala także na zaprojektowanie świadectw szkolnych według własnego wzoru.
Ten nowoczesny oraz intuicyjny w obsłudze program umożliwia szybką i sprawną pracę bez zbędnych wymogów technicznych. A jego ważnym atutem jest prostota obsługi, bo jak podkreślają administratorzy w szkołach, poziom informatyzacji nauczycieli jest zróżnicowany, więc rozwiązania technologiczne muszą być tak dobrane, by ułatwiały pracę kadrze pedagogicznej, a nie piętrzyły trudności.
Zintegrowany pakiet
Warto podkreślić, że Progman iŚwiadectwa jest zintegrowany z systemami Progman iDziennik oraz Progman iSekretariat, co umożliwia automatyczne przesyłanie między nimi danych. Sprawne rozliczenie uczniów, przygotowanie świadectw, wypełnienie dokumentów, przygotowanie planów na kolejny rok szkolny – wszystko to powinno funkcjonować w placówce oświatowej jako jeden proces. Jego przebieg będzie łatwiejszy i szybszy, jeśli wszystkie te obszary zostaną powiązane, najlepiej poprzez wspólną bazę danych o nauczycielach oraz uczniach i ich wynikach w nauce. Im sprawniej funkcjonują tego typu procesy w szkole, tym większa efektywność zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracyjnych. Optymalnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić czas i pracę osób zarządzających oraz kadry pedagogicznej jest zatem wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, których przykładem może być pakiet systemów Progman iUczniowie (www.progman.wolterskluwer.pl/iuczniowie).
Więcej informacji o ofercie i pozostałych funkcjach programu Progman iŚwiadectwa znajdą Państwo na stronie www.progman.wolterskluwer.pl/oferta/swiadectwa