Koniec ze sprawdzianem szóstoklasisty
Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie nie będą już pisali sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Według resortu oświaty test był zbędny, ponieważ gimnazja i tak - co do zasady - nie biorą go pod uwagę przy rekrutacji. Poziom zdobytych w podstawówce umiejętności pomogą ocenić testy diagnostyczne, które od 2017/2018 roku przygotowywać będzie Centralna Komisja Egzaminacyjna - ich wyniki wykorzystywane będą także przy ocenie Edukacyjnej Wartości Dodanej.
Gimnazja dwujęzyczne oraz sportowe, które brały pod uwagę wyniki sprawdzianu, przy rekrutacji przyznają punkty za oceny z: polskiego, matematyki i języka obcego.

Dodatkowe odwołanie od matury
Jeszcze w tym roku szkolnym osoby przestępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Prawo to, od roku szkolnego 2016/2017 r., będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Od roku 2017 maturzyści zyskają możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składającego się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

RPO: dodatkowe odwołanie od matury dobrym pomysłem>>

Nowe zasady kształcenia cudzoziemców
Ustawa doprecyzuje katalog jednostek samorządu terytorialnego obowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniom przybywającym z zagranicy oraz wprowadzi możliwość wskazania uczniowi przybywającemu z zagranicy, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż szkoła, w obwodzie której uczeń mieszka.

Zmiany w dotacjach dla przedszkoli i szkół niepublicznych
Nowe przepisy sprecyzują zasady dotyczące udzielania dotacji, definiując m.in. pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji oraz wyłączenie w tym zakresie.  Zmienią się również przepisy regulujące rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem - chodzi tu o wyłączenie możliwości rozliczeń między gminami w przypadku uczniów niepełnosprawnych, ze względu na objęcie tych dzieci subwencją oświatową.

Zmiany dotyczące odwołań od matury pod nadzorem RPO>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł