Wychodząc naprzeciw pojawiającym się i zgłaszanym trudnościom, w art. 1 pkt 46) u.z.u.s.o. do art. 61 u.s.o., dodano ust. 3a–3e w brzmieniu:
„3a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.
3b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3c. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
3e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.";
Cytowana zmiana pozwala, w wyjątkowych wypadkach, odstąpić od dzielenia oddziału na dwa mniejsze i określa, pod jakimi warunkami to można zrobić. Bez względu na wybrany wariant, organ prowadzący jest zobowiązany znaleźć środki na dodatkowy etat – albo asystenta nauczyciela, albo dodatkowego nauczyciela.

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie oświatowym 2015/2016>>

Przykład – dochodzi dodatkowy uczeń, odstępujemy od podziału na wniosek przedstawicieli rodziców
W szkole utworzono jeden oddział klasy I o liczebności 25 uczniów. W kwietniu przeprowadziło się do obwodu szkoły dziecko, które z urzędu powinno być przyjęte do klasy I. Dyrektor ma obowiązek prawny podzielić w takim wypadku klasę I na dwie mniejsze. Powiadomieni o tym fakcie rodzice uczniów z danego oddziału, uważają, że ich dzieci bardzo polubiły swoją nauczycielkę i siebie nawzajem i że zmiana ta będzie dla nich niekorzystna. W związku z tym rada oddziałowa – wybrani przez rodziców ich przedstawiciele – wnioskuje do dyrektora szkoły o odstąpienie od podziału klasy.
Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji organ prowadzący szkołę i występuje do niego o zgodę i o dodatkowe środki na zatrudnienie asystenta nauczyciela w tym oddziale.
W kolejnych latach, do końca etapu edukacyjnego. uczniowie mogą kontynuować naukę w oddziale 26-osobowym i mają zapewnioną opiekę dwóch osób – swojej dotychczasowej nauczycielki i dodatkowo asystenta nauczyciela.


Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>