Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe:

Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli na kierunku: pedagogika sztuki - plastyka i wiedza o kulturze posiada kwalifikacje do nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej od września 2019 r.?

Odpowiedź

Nauka plastyki w szkole ponadpodstawowej 

Nauczyciel, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i dodatkowo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki-plastyka i wiedza o kulturze będzie posiadał od września 2019 r. kwalifikacje do nauczania plastyki w liceach ogólnokształcących.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) – dalej r.s.k.w.n., kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach ogólnokształcących i technikach posiadają m.in. osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, albo na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności nie obejmowały treści nauczanego przedmiotu, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Jednocześnie w § 2 pkt 6 r.s.k.w.n. zostało zawarte, że ilekroć w r.s.k.w.n. jest mowa o liceum ogólnokształcącym należy przez to rozumieć: a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, b) dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz c) klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Natomiast w § 2 pkt 7 r.s.k.w.n. zostało określone, że ilekroć w r.s.k.w.n. jest mowa o technikum należy przez to rozumieć: a) pięcioletnie technikum, b) dotychczasowe czteroletnie technikum oraz c) klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum.

Zatem osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) lub na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności nie obejmowały treści nauczanego przedmiotu i dodatkowo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki-plastyka i wiedza o kulturze będzie posiadała kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących i technikach, gdyż ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu, czyli w tym przypadku w zakresie plastyki.