Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach ogólnokształcących i technikach posiadają m.in. osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem.

 

Kwalifikacje do nauczania informatyki również po studiach podyplomowych>>


Można nadrobić na podyplomówce

Kwalifikacje posiadać będzie także osoba, która ukończyła inne studia, ale edukację uzupełniła studiami podyplomowymi zgodnymi z nauczanym przedmiotem , np. studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki-plastyka i wiedza o kulturze będzie posiadała kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących i technikach, gdyż ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu, czyli w tym przypadku w zakresie plastyki.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Jedynie studia podyplomowe organizowane na podstawie przepisów o standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela nadają kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć w szkołach - standardy w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) obejmują dydaktykę przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.