Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)  zachowało dotychczasowy tygodniowy wymiar zajęć:
1) indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem, który wynosi od 4 do 6 godzin, oraz
2) indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z dzieckiem lub uczniem, który wynosi:
a) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
b) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
c) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
d) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują>>

Przyjęto jednak, że wymiar zajęć może być zwiększony za zgodą organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę. Podobnie wygląda procedura zmniejszenia wymiaru zajęć - ich liczba może zostać zmniejszona na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia (w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka lub ucznia). Przyjęte rozwiązania mają umożliwić organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w sposób jak najpełniej odpowiadający potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka lub ucznia.

Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, nawet gdy uczeń objęty indywidualnym nauczaniem jest nieobecny>>

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>