Jakie są zasady wypłacania należności nauczycielowi za przydzielone godziny nauczania indywidualnego w ramach godzin ponadwymiarowych?
Czy należy wypłacać nauczycielowi wynagrodzenie za godziny niezrealizowane z powodu niezapowiedzianej nieobecności ucznia i w przypadku zapowiedzianej nieobecności z powodu jego niedyspozycji?

 
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, godzina ponadwymiarowa to godzina realizowana przez nauczyciela ponad określony dla niego obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. W ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciel może mieć przydzielone nauczanie indywidualne.
Zgodnie z art. 35 ust. 3 KN wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania ( art. 30 ust. 6 KN ).

WSA: brak postępów w nauce nie uzasadnia indywidualnego nauczania>>

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1987 r. (uchwała SN z dnia 6 sierpnia 1987 r. III PZP 29/87, OSNC 1989, nr 1, poz. 9) Sąd Najwyższy stwierdził, że nauczyciel szkoły muzycznej prowadzący indywidualne lekcje w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych mu w planie organizacyjnym szkoły zachowuje prawo do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe z powodu choroby ucznia także wtedy, gdy zostanie poinformowany o przyczynie uniemożliwiającej odbycie lekcji. Również stanowisko MEN z dnia 5 lipca 2010 r. potwierdza, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu choroby ucznia objętego nauczaniem indywidualnym (Odpowiedź na interpelację nr 16465 w sprawie wyliczania nauczycielom wymiaru zajęć dydaktycznych w tygodniu, w którym przypada święto państwowe, www.orka2.sejm.gov.pl). Powyższe dotyczy także innych przypadków nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie. Nauczyciel pozostaje wówczas w gotowości do pracy i w związku z tym zachowuje prawo do wynagrodzenia, art. 80, art. 81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wynagrodzenie za indywidualne nauczanie tylko za okres, w którym było udzielane>>