Badanie realizowane było od 2011 do 2014 r., zawsze jesienią, co roku na próbie ponad 7000 uczniów klas pierwszych ze 180 szkół ponadgimnazjalnych, dodatkowo w 2014 r. także na drugoklasistach. W sumie objęło 35 tys. uczniów. To pierwsze tego typu badanie w Polsce. Badanie objęło ostatni rocznik uczniów kształconych według starej podstawy programowej oraz trzy roczniki nauczane według nowej podstawy.
Duży nacisk położono na pomiar kluczowych umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych, jak stawianie hipotez, planowanie eksperymentu, wyszukiwanie i krytyczna analiza informacji, wnioskowanie naukowe.
Między 2011 a 2014 r. średnie wyniki uczniów wzrosły we wszystkich przedmiotach i osiągnęły w 2014 r. poziom 516 pkt dla biologii, 523,5 pkt dla chemii, 513 pkt dla fizyki i 515 pkt dla geografii. W latach 2010–2014 odsetek uczniów na poziomie I i tych, którzy nie osiągnęli tego poziomu, wynosił ok. 20–22% i jedynie w wypadku chemii nieco spadł (zmiana była istotna statystycznie).
Natomiast udział uczniów na najwyższym poziomie wzrósł istotnie statystycznie z ok. 6–7% w 2011 r. do 10–11% w latach 2012–2014. Sugeruje to, że na zmianach podstawy przedmiotowej najbardziej skorzystali najlepsi uczniowie.

Za mało eksperymentów na lekcjach>>

Dziewczęta poprawiły swój wynik bardziej niż chłopcy, we wszystkich latach były lepsze od chłopców z biologii i chemii. Co do wyników z geografii, to w 1. cyklu badania chłopcy lepsi od dziewcząt, w 2. i 3. cyklu wyniki dziewcząt i chłopców były porównywalne, natomiast w 4. cyklu dziewczęta osiągnęły statystycznie istotnie lepsze wyniki od chłopców. Chłopcy są natomiast lepsi od dziewcząt z fizyki.
Najwyższy przeciętny wynik osiągnęli uczniowie, którzy wybrali licea ogólnokształcące, natomiast uczniowie, którzy wybrali zasadnicze szkoły zawodowe, mieli najniższy średni wynik. Różnica między głównymi typami szkół pogłębiała się w trakcie badania, zwłaszcza między zasadniczymi szkołami zawodowymi a innymi szkołami. Między kolejnymi edycjami badania nie zmieniała się struktura wyborów edukacyjnych ze względu na płeć – w liceach 62–65% uczniów stanowiły dziewczęta, natomiast 60% i 70% uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych to chłopcy.
Podczas badania spytano uczniów o ich plany edukacyjne. Znacznie więcej chłopców niż dziewcząt planuje zakończenie formalnej edukacji na zasadniczej szkole zawodowej lub średniej zawodowej, natomiast znacznie więcej dziewcząt niż chłopców chciałoby ukończyć studia II stopnia. Jedynie ok. 3% chłopców i dziewcząt uważa, że wystarczy im ukończenie liceum. Aż 12% uczniów deklaruje chęć uzyskania stopnia lub tytułu naukowego. Więcej>>

Kongres Edukacja i Rozwój