Czy gmina ma obowiązek sfinansować wychowanie przedszkolne dziecka 5 - letniego z orzeczeniem do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, które realizuje od 1 września obowiązek przedszkolny w sąsiedniej gminie w przedszkolu integracyjnym prowadzonym przez stowarzyszenie?

Organ prowadzący niepubliczne przedszkole nie dopełnił czynności przewidzianych art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.

Odpowiedź
Na gminie ciąży obowiązek zrefundowania kosztów dotacji.

Uzasadnienie
Ustawodawca zapewnia gminie, na terenie której znajduje się przedszkole niepubliczne, a do którego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem tej gminy, refundację kosztów dotacji. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c u.s.o., jeżeli do przedszkola niepublicznego, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.
W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

RIO: nie można wymagać, by szkoła rozliczyła się z części dotacji>>

Obowiązek, jaki spoczywa na osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne określony jest w zapisie art. 90 ust. 1a oraz 90 ust. 2b u.s.o. W świetle art. 90 ust. 1a u.s.o., niepubliczne przedszkola które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Tysiąc złotych więcej na ucznia w małej szkole>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy książkę: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach"