Jakie środki prawne przysługują rodzicom, sołtysowi lub radnemu, jeżeli gmina nie wykonuje swojego obowiązkowego zadania, tj. dowożenia uprawnionych uczniów do szkoły, a argumentuje to brakiem środków w budżecie?
Proszę o podanie drogi i instytucji, do której można się zwrócić, aby przymusić gminę do wykonania tego obowiązku. Sprawa ciągnie się od grudnia 2014 r. W marcu burmistrz odpowiedział, że w tym roku budżetowym ze względu na brak środków zadanie to nie będzie realizowane.

 
Zainteresowanym podmiotom przysługuje prawo zawiadomienia kuratora oświaty albo tryb skargowy przewidziany przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.
 
Uzasadnienie

Obowiązek zapewnienia dowozu wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. Gmina, która nie wywiązuje się z nałożonego nań obowiązku, naraża się na zarzut niewykonywania ciążących na niej obowiązków. Konsekwencje naruszenia określone zostały w art. 34 u.s.o. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień wynikłych z naruszenia przepisów u.s.o., organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością komunalną.

Koszty wychowania przedszkolnego pokrywa gmina zamieszkania ucznia>>

Środki prawne, które może podjąć wojewoda, określone są m.in. w art. 96 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.
Z kolei jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję.
Warto dodać, że wojewoda może podjąć działania niezależnie od faktu zawiadomienia złożonego przez kuratora.
W przedstawionej sprawie można również wnieść skargę na podstawie przepisów art. 227 i nast. k.p.a. Skargę na działalność burmistrza wnosi się do rady gminy – art. 229 pkt 3 k.p.a

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>

 

.