Pełna treść artykułu dostępna jest w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>

Stosownie do art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – dalej u.o.d. – ustawa ta określa m.in. zasady finansowania opieki. Zasadnicze regulacje w tym zakresie znajdują się w rozdziale 8 u.o.d. zatytułowanym: „Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki", uzupełnianym przez inne przepisy tej ustawy, a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p., k.c., a także ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dalej u.z.f.ś.s. Finansowanie form opieki organizowanej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zróżnicowane jest przede wszystkim w zależności od tego, czy ma ona charakter publiczny czy też niepubliczny.

Gminy rzadko korzystają z ułatwień w prowadzeniu żłobków>>

Przyjęte regulacje przewidują finansowanie zadań z zakresu opieki poprzez bezpośrednie wydatki gminy związane z utworzoną w tym celu jednostką organizacyjną (gminną jednostką budżetową), jak również przez wsparcie działalności innych podmiotów w formie dotacji lub poprzez zlecenie do realizacji własnego zadania1. Podstawa prawna działania placówki (dziennego opiekuna) w zasadniczy sposób wpływa na finansowanie realizowanych zadań z zakresu opieki. W zakresie tworzenia, łączenia i likwidacji oraz prowadzenia gospodarki finansowej publicznych form opieki mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  Więcej>>

Dyrektor gminnego przedszkola nie poprowadzi samorządowego żłobka>>