W przypadku szkół prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd terytorialny i organy państwa mogą mieć znaczenie z pozoru mało istotne zapisy.

 

 

 

Działalność finansowana z różnych źródeł

Przykład pierwszy, który ocenia, iż w statutach szkół [prowadzonych przez spółkę] przewidziano, że źródłami finansowania działalności szkół są:

  • czesne wpłacane przez słuchaczy,
  • wpływy w formie dotacji i darowizn,
  • dotacje z budżetu samorządu terytorialnego w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawdź w LEX: Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne >

 

Problem w tym, że na wspólne konta tej spółki wpływały zarówno dotacje dla szkół w P., jak i dotacje na szkoły prowadzone przez spółkę w innych miastach, nadto rejestrowano tam wpływy np. z tytułu "zaliczka na poczet rezerwacji domków", "utarg restauracja", "utarg bar", "wpłata własna". Jednocześnie pojawił się problem zakupu artykułów spożywczych – a spółka nie wykazała, aby wydatki te miały na celu wykonywanie funkcji oświatowych przez dotowane szkoły. Statuty szkół nie przewidywały, aby uczniowie w czasie zajęć mieli zapewnione wyżywienie, nie były to zatem wydatki bieżące związane z procesem kształcenia i tokiem edukacji.

 

Projekt statutu szkoły przygotowuje rada pedagogiczna>>


Zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

  • wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;
  • zakupy towarów i usług;
  • koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań; 
  • koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

 

Sprawdź w LEX: Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu statutu szkoły, przedszkola, jednostki oświatowej >

 

Z kolei zgodnie z art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Łącząc te regulacje orzecznictwo trafnie przyjmowało, że dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymywane na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty mogły być przeznaczone przez placówkę oświatową na wydatki na wynagrodzenia i uposażenia osób w niej zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki i realizacją jej statutowych zadań, to jest: kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

 

Skreślenie z listy uczniów uregulowane w statucie>>

 

Warto pamiętać, jaką szkołę się zgłasza

Od wydatków bieżących związanych z zadaniami oświatowymi danej szkoły lub placówki, należy odróżnić wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę oświatową. Należy też mieć na uwadze, że obowiązek wykazania, że kwoty wydatkowane z dotacji służyły wykonywaniu funkcji oświatowych ciąży na stronie, która winna rozliczyć się z dotacji otrzymanej na konkretne cele wykonywane wobec określonych podmiotów. Statut szkoły nie przewiduje, aby uczniowie w czasie zajęć mieli zapewnione wyżywienie, nie są to zatem wydatki bieżące związane z procesem kształcenia i tokiem edukacji. Zatem nie można uznać, że stanowiły one wydatki bieżące bezpośrednio związane z procesem kształcenia (I SA/Lu 1046/17). Co prawda dziś wiele kwestii finansowych rozstrzyga wspomniana ustawa z 2017 r., jednak zwrócenie uwagi na korelowanie zasad rozliczania dotacji ze statutem szkoły jest jak najbardziej zasadne.

Sprawdź w LEX: Procedura ustalania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanej szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną >


Pismem z 19 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy W. wezwał stronę skarżącą o uzupełnienie braków wniosku poprzez przedłożenie statutu szkoły, o której wpis wnosiła, bowiem "załączony do wniosku statut jest statutem innej szkoły mającej siedzibę w K, a nie szkoły, której dotyczy wniosek". W odpowiedzi skarżąca przedłożyła poprawiony statut. Tak więc w uzasadnieniu organ rejestrowy podał, że skarżąca dopiero w reakcji na wezwanie organu złożyła prawidłowy statut szkoły, o której zarejestrowanie wnioskowała. Ostatecznie organ podał, że Szkoła została zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych z datą rozpoczęcia działalności od 1 września 2018 r. Dotacja mogła zatem przysługiwać w 2019 r., po spełnieniu warunków określonych w art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja nie była natomiast należna w 2018 r. (III SA/Kr 576/18). Pomijając kuriozalną sytuację z wysłaniem do organu rejestrowego statutu innej szkoły, warto uświadomić podmiotom rejestrującym nowe szkoły zasady i terminy przyznawania im dotacji z budżetu, gdyż mimo wielu lat doświadczeń ciągle popełniane są podstawowe błędy.

LEX Prawo Oświatowe - korzystaj i bądź zawsze na bieżąco ze zmianami >