Pojawiają się zatem dwie nowe kwestie – projekt statutu przygotowuje na ogół zespół, który powołuje dyrektor szkoły (art. 111 pkt 5 pr. ośw.), a który funkcjonuje w myśl postanowień § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649). Rada pedagogiczna ma zatem przygotować i przedstawić radzie szkoły projekt statutu. Ustawa nie wymaga podjęcia uchwały w formie aktu prawnego, jednocześnie trudno wyobrazić sobie decyzję organu kolegialnego podjętą inaczej niż w formie uchwały zwykłej, jak w przypadku uchwalania porządku zebrania lub przyjmowania protokołu z poprzedniego. Tak przyjęty (po dyskusji) projekt kierowany jest do rady szkoły lub… staje się przedmiotem obrad kolejnego punktu zebrania tej samej rady pedagogicznej, jeśli rada szkoły nie została powołana.

Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 pr. ośw. w związku z art. 82 ust. 2 pr. ośw. Do podjęcia uchwały potrzebna jest połowa członków rady pedagogicznej obecnych podczas głosowania (jawnego) i głosów „za” musi być więcej niż „przeciw” (zwykła większość – art. 73 ust. 1 pr. ośw.), głosy zaś nieważne i osób wstrzymujących się nie mają znaczenia. Wszystko to winno być odnotowane w protokole z zebrania rady pedagogicznej.
Warto jeszcze odnotować, że: Kurator oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych – dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru (…), może uchylić statut publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.

Organowi, który nadał lub uchwalił statut, od decyzji kuratora oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych – dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru (…), przysługuje odwołanie odpowiednio do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 114 pr. ośw.). Zauważyć trzeba, że nadzorowi kuratora (dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru) w tym trybie podlegają tylko statuty nadane przez organ prowadzący i uchwalane od nowa przez kompetentne organy wewnętrzne szkoły. Ustawodawca wyłączył więc spod takiego nadzoru „zwykłe” nowelizacje statutu, choć mogą być one przedmiotem czynności w ramach nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor Szkoły 8/2017Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 8/2017>>