Resort wyjaśnia, że zmiany wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w kolejnych latach, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w sposób zdalny. Było to związane ze stanem epidemii COVID-19.

MEN: Dodatkowy miliard na zdalną naukę>>

 

Egzamin ósmoklasisty bez dodatkowego przedmiotu

W ustawie znajdzie się zapis, zgodnie z którym rezygnuje się z przeprowadzenia od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

- Rezygnacja ta wynika przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych - wyjaśnia resort w uzasadnieniu.

Nadal zawężone będą też wymogi egzaminacyjne - wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2021/2022 będą tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok szkolny 2020/2021, opracowanymi przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Egzamin ósmoklasisty już zawsze w maju

- Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty zawsze będzie przeprowadzany w maju. Przesunięcie egzaminu o około miesiąc pozwoli uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do egzaminu - wynika z uzasadnienia. Z kolei w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – egzamin tej odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022 w styczniu. Jest to możliwe, bo Prawo oświatowe dopuszcza przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego. Ma to usprawnić postępowanie komisji rekrutacyjnych.

Dodatkowo przewidziano, że na maturze trzeba będzie po prostu przystąpić do egzaminu z rozszerzonego przedmiotu - świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyska i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.