W ten sposób MEN odpowiada na pytania posłów o to, co zrobiono, by pomóc szkołom w zorganizowaniu zdalnego nauczania.

- Łącznie, od marca 2020 roku do chwili obecnej, na różne formy wsparcia organów prowadzących, szkół, nauczycieli oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w zakresie doposażenia w sprzęt, infrastrukturę sieciową, szkolenia, oprogramowanie, usługi dostępu do internetu), rząd przeznaczył około 1 mld zł - wyjaśnia ministerstwo.

Nauczycielskie 500 plus - jest już wzór wniosku>>

 

Liczne programy wspierające szkoły

Jak wyjaśnia wiceminister Maciej Kopeć, od 2017 r. jest realizowany projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji, a operatorem projektu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Program OSE jest prowadzony w celu zapewnienia szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu. Korzystanie z OSE jest dobrowolne, a operator ma umożliwić wszystkim szkołom w Polsce możliwość korzystania z OSE oraz podłączyć te szkoły, które są tym zainteresowane.

 

 

W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uruchomione zostało dodatkowe działanie, w ramach którego do 2400 szkół uczestniczących w programie zostaną przekazane szkolne pakiety multimedialne składające się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. W ramach tego działania do szkół trafi 60 tys. tabletów. Cześć tych pakietów (520) jest w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej, które już obecnie za pośrednictwem NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) przekazuje je przede wszystkim szkołom, które pracują zdalnie. W sumie szkołom przekazano 12 224 laptopów, które są wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. Wartość pojedynczego zestawu (jednej pracowni) to 34 439 zł.

 

Ulgi podatkowe

Wspólna inicjatywa GovTech Polska i Ministerstwa Finansów miała na celu pozyskanie jak największej liczby niezbędnego sprzętu umożliwiającego uczniom korzystanie ze zdalnej nauki w czasie epidemii. Firmy, które chciały wspomóc potrzebujących uczniów wypełniały krótką ankietę online. Szkoły przekazywały podarowany sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Jednocześnie, rozporządzeniem Ministra Finansów z 21 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych została wprowadzona 0% stawka podatku VAT na laptopy i tablety, jeżeli zostaną przekazane przez podmioty gospodarcze placówkom oświatowym w formie pisemnej umowy darowizny. Rozwiązanie obowiązywało do 30 czerwca 2020 r. W 2020 r. środki przeznaczono przede wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Rząd w 2020 r., w ramach programu, przeznaczył na ten cel 35 mln zł z budżetu państwa.

 

Program "Aktywna Tablica"

Wiceminister edukacji zapewnia, że szkoły, uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2020 r., które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym: tablicy interaktywnej, projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, czy interaktywnego monitora dotykowego. W kolejnych latach program będzie się skupiał również na wspieraniu placówek, które realizującą kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez ich doposażanie w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii.

- Program będzie też nadal uwzględniał sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest prowadzone w ramach kształcenia na odległość. Należy podkreślić, że wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie szkoła, zobowiązuje się między innymi do skierowania nauczycieli szkoły do udziału w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna kwota 361 455 000 zł, w tym 290 000 000 zł z budżetu państwa.

 

Działania rządu mające na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu sprzętu do realizacji nauczania zdalnego, zostały wzmocnione poprzez uruchomienie programu wsparcia finansowego nauczycieli realizujących pracę zdalną. Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Rząd przeznaczył na ten cel ponad 275 mln zł dodatkowych środków.