Celem ustawy jest zmiana zasad dotyczących wyrażania zgody na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego a także obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa) poprzez ułatwienie i usprawnienie procesu uzyskiwania ww. zgody. 

Czytaj: Rząd zaostrza ograniczenia - szkoły wracają do nauki zdalnej>>

 

Obecnie nauka w miejscu zamieszkania

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 

Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Ponadto do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć m.in. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne. MEiN podało, że w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce w edukacji domowej uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym – 15 034 uczniów.