- Obowiązkiem władz samorządowych, w tym wypadku, jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania szkół, szkół publicznych i nie widzę możliwości, żeby jakiś włodarz: wójt, burmistrz, prezydent, doprowadził do sytuacji, w której takie coś będzie miało miejsce -mówił na początku roku szkolnego rzecznik rządu Piotr Müller, komentując doniesienia, że zimą pojawią się problemy z ogrzewaniem szkół. Jeszcze dalej poszedł minister edukacji Przemysław Czarnek - zapowiedział on bowiem, że jeżeli samorząd celowo będzie obniżał temperaturę w szkołach, to resort wystąpi o zarząd komisaryczny.

Kalendarz zadań dyrektora w LEX - Styczeń 2023

Temperatura w klasie co najmniej 18 stopni

Te zapowiedzi przypomina posłanka Hanna Gill-Piątek w interpelacji poselskiej (nr 37681). -  Kontaktują się ze mną nauczyciele z całej Polski, którzy alarmują, że w ich szkołach temperatury zostały obniżone do nawet 16 stopni. Praca i nauka w takich warunkach jest praktycznie niemożliwa, a jak mi przekazano sytuacji w szkołach nikt nie kontroluje. W efekcie - chorują nauczyciele, chorują też uczniowie. Cierpią wszyscy. Z przekazanych mi informacji wynika też, że w niektórych szkołach dyrekcja celowo obniża temperatury, aby za wszelką cenę zarządzić zdalne nauczanie dzieci często wbrew woli rodziców i nauczycieli. Chcą w ten sposób ograniczać zużycie energii, wykonując polecenia władz samorządowych - wskazuje w interpelacji.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku awarii pieca w szkole dyrektor może na czas zawieszenia zajęć zorganizować zdalne nauczanie? >>>

 

Kuratorium może to sprawdzić

Na pytania posłanki odpowiedział wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, który tłumaczy, że zgodnie z prawem w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18 st. C. Jak wskazał, jeżeli nie jest możliwe jej zapewnienie, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Podał dane kuratoriów oświaty, z których wynika, że  że w okresie od 1.09.2022 r. do 10.12.2022 r. w 44 szkołach wprowadzone zostało nauczanie zdalne. Przyczyny wprowadzenia takiej organizacji pracy to: remont budynku szkolnego, brak wody, termomodernizacja budynków szkoły, awaria systemu ogrzewania, remont łazienek, problemy z dojazdem do szkół - wyłączenie z ruchu drogowego ulic w centrum miasta, wykrycie w wodzie bakterii E. Coli, awaria kanalizacji, wymiana pieców miałowych na gazowe, brak możliwości zagwarantowania temperatury 18°C w salach lekcyjnych, zalanie parteru budynku w wyniku pęknięcia instalacji wodnej, wyburzanie łącznika oraz sali gimnastycznej, sytuacja epidemiologiczna w szkole, nauczanie indywidualne, przedłużający się odbiór budynku szkoły. W trzech przypadkach nie podano przyczyn zawieszenia zajęć. - Kuratorzy oświaty, zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego przeprowadzają w szkołach i placówkach kontrole w trybie planowym i doraźnym - wskazał minister Piontkowski.
Od września do 10 grudnia w 12 przypadkach wpłynęło do kuratorów oświaty 12 zgłoszeń w sprawie niskich temperatur w pomieszczeniach szkolnych utrudniających pracę/naukę. Kuratoria przeprowadziły dwie kontrole. - W jednym przypadku stwierdzono, że w szkole zapewnia się uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, tj. pomieszczenia są ogrzewane i prawidłowo oświetlane a w kranach jest ciepła i zimna woda. W przypadku drugiej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i wydano dyrektorowi zalecenia - wskazuje minister.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność za szkolne imprezy >>>

Czytaj w LEX: Remonty i przeglądy budynków szkolnych >>>

Zamknięcie szkół, czy zdalne nauczanie?

To, jaka temperatura powinna panować w pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje określa par. 17 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1604) - jest to co najmniej 18°C. Według rozporządzenia, jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 

 

Zajęcia można też zawiesić, gdy wewnątrz jest ciepło, ale temperatura na zewnątrz mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa. Wtedy potrzeba na to zgody organu prowadzącego. Zapis statutowy miałby w takiej sytuacji precyzować, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie wspomniany art. 125a ustawy - Prawo oświatowe, który pozwala przejść szkole na zdalne nauczanie.

Od 1 września 2022 r. obowiązuje dodany do ustawy - Prawo oświatowe art. 125a, który wprost stanowi, że zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  3. nadzwyczajnego innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W przypadku zawieszenia zajęć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady tego ostatniego określa rozporządzenie - według jego przepisów dyrektor będzie musiał m.in. zapewnić w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość każdemu uczniowi i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Konsultacje te, w miarę możliwości, mają odbywać się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, będzie może czasowo zmodyfikować:

  1. tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
  2. tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Czytaj w LEX: Wypadki na terenie placówki - procedura postępowania >>>

Czytaj w LEX: Wymagania techniczne dla budynków szkolnych >>>

Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

Szczególne rozwiązania rozporządzenie przewiduje dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy w okresie zawieszenia zajęć z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. Dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, będzie obowiązany zorganizować dla takiego ucznia zajęcia na terenie szkoły:

  1. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
  2.  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości. ile będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły i na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym będzie mógł dla ww. uczniów zorganizować zajęcia w innym miejscu, które wskaże mu organ prowadzący, tj. w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce np. w młodzieżowym domu kultury, bibliotece pedagogicznej lub bursie.