Rada pedagogiczna wydała opinię o pracy dyrektora na wniosek organu prowadzącego. Opinia jest bardzo krzywdząca w stosunku do dyrektora.
Czy można się od niej odwołać?

 
Nie. Uchwały rady pedagogicznej nie są zaskarżalne, nie przewidziano procedur odwołania od uchwały rady pedagogicznej opiniującej pracę dyrektora szkoły. Natomiast ustalenie ostatecznej oceny pracy dyrektora poprzedza zapoznanie dyrektora z pisemnym projektem oceny i wysłuchanie jego uwag i zastrzeżeń, co stanowi obowiązek organu prowadzącego. Nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny dyrektor może zgłosić do organu prowadzącego swoje uwagi na piśmie.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Natomiast szczegółowe uregulowania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Zmiany wprowadzone do arkusza organizacyjnego opiniuje rada pedagogiczna>>

Oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady szkoły, gdy nie powstała ona rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Opinie powinny zostać wyrażone na piśmie. Opinia rady nie ma charakteru wiążącego (A. Dubrownik, glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1993 r., I PZP 15/93, OSP 1994, nr 6, poz. 120), natomiast jej uzyskanie jest obowiązkiem określonym ustawą. Oznacza to, iż organ prowadzący zobligowany jest do uzyskania opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora, natomiast nie jest związany uzyskaną decyzją podczas dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. Obowiązujące przepisy oceniania pracy dyrektorów szkół nie przewidują procedury odwołania od opinii rady pedagogicznej Ocena pracy dyrektora szkoły nie jest dokonywana w ramach postępowania administracyjnego i nie przybiera formy decyzji, a postępowanie w sprawie dokonania oceny pracy nie jest postępowaniem administracyjnym (wyrok z dnia 7 grudnia 2005 r., II SA/Wa 1535/05, LEX nr 187387).

Projekt arkusza organizacyjnego jest informacją publiczną>>