Kwotę zaniżonych dotacji w znacznym stopniu zawyżają 4 konkretne województwa: warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, pomorskie oraz mazowieckie z miastem Warszawa. Cztery województwa spośród szesnastu mają na swoim obszarze 64% wszystkich niedopłat w kraju, podczas gdy pozostałe dwanaście województw zaledwie 36 proc.

Czytaj: Prywatne przedszkola to nie działalność, ale UOKiK i tak je sprawdza>>

 

Średnie roszczenie na gminę ok. 1 mln zł

W badaniach przeprowadzonych na zlecenie AUXILIA PRAWO OŚWIATOWE w listopadzie 2020r. zadano osobom prowadzącym niepubliczne przedszkola między innymi następujące 2 pytania:

  1. Czy wie Pan/i, że można starać się o zwrot dotacji zaniżonej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego?
  2. Czy kiedykolwiek starał/a się Pan/i o zwrot zaniżonych dotacji?

Warto jednak zwrócić uwagę na znaczne różnice pomiędzy powiatami, a miastami na prawach powiatu. Szczególnie na tym tle wyróżnia się Warszawa. Średnia, szacowana niedopłata w stolicy Polski wynosi ponad 131 mln zł. Podczas gdy w pozostałych powiatach woj. mazowieckiego tylko nieco ponad 900 tys. zł.

 

Bazując na szacowanej sumie roszczeń z tytułu zaniżonych dotacji we wszystkich gminach, w których zidentyfikowano to zagadnienie, średnia niedopłata na jedną gminę zamyka się kwotą 820.973 zł co przekłada się na ok. 117.000 zł za każdy rok objęty badaniem. W przypadku 11 województw średnia niedopłata na jedną gminę za 7 lat nie przekracza jednego miliona złotych. Tylko w 5 województwach zaniżenia były tak istotne, że średnia na jedną gminę w województwie przekroczyła 1 mln zł, w tym w 2 przekroczyła 2 mln zł. Uwzględniając natomiast szacowaną, minimalną wysokość roszczeń, które zgodnie z przeprowadzonym oszacowaniem, faktycznie są lub były przedmiotem sporu pomiędzy osobami prowadzącymi przedszkola a gminami i wynoszą jedynie ok. 105 mln zł, wartość ta jest jeszcze niższa, bo stanowi zaledwie 0,62 proc. tej kwoty.

Podana kwota 726 mln zł stanowi szacunkową wartość niedopłat zaistniałych w latach 2010-2016, które mogą stać się przedmiotem sporu, są obecnie w toku sporu lub spór taki został zakończony wyrokiem sądowym bądź ugodą sądową. Nie została natomiast wyodrębniona ta część tej kwoty, która objęta byłaby już zakończonym postępowaniem sądowym lub polubownym. Ustalenie tej części kwoty, wymagałoby osobnych badań. Nie jest również znana precyzyjnie, część tego potencjału, która obecnie jest przedmiotem sporu przedsądowego lub sądowego pomiędzy gminami i podmiotami prowadzącymi przedszkola.

Roszczenia placówek w stosunku do gmin ulegają przedawnieniu w okresie 10 lat od zaistnienia sytuacji, w której doszło do niedopłaty (obecnie okres ten został skrócony do 6 lat). Prowadzący przedszkola, którzy nie podjęli dotychczas działań przerywających bieg przedawnienia, doprowadzili do utraty możliwości ich dochodzenia za rok 2010. W roku bieżącym (2022) przedawnieniu ulegnie kolejny rok niedopłat i tak rok do roku. Więcej na temat raportu>>