We wtorek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w sesji dodatkowej przystąpią uczniowie, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z jakiegoś powodu unieważniony, chyba że dyrektor szkoły wystąpił do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu.

Z danych CKE wynika, że do egzaminu w tej sesji przystąpi ponad 2,8 tys. uczniów. Najwięcej z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (obejmuje ona woj. śląskie), OKE w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie) i OKE w Łodzi (obejmuje dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie).

Szczególny reżim sanitarny

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji nie może uczestniczyć w egzaminie.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby między zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

 

Przed ósmoklasistami 3 dni egzaminów

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. W drugim, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ósmoklasista może wybrać tylko ten język obcy, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Podobnie jak w sesji głównej, także w sesji dodatkowej większość uczniów będzie pisać egzamin z angielskiego.

Kiedy wyniki?

Wynik egzaminu – niezależnie czy pisali go w sesji głównej, czy będą pisać w sesji dodatkowej – uczniowie poznają do 31 lipca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, dlatego uczniowie zdający egzamin w sesji dodatkowej nie otrzymali świadectw szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, czyli 26 czerwca, ale otrzymają je dopiero 9 lipca.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w sesji głównej i nie może także przystąpić do niego w sesji dodatkowej, zostanie z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół średnich, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, w ich przypadku na liczbę punktów z egzaminu przeliczone zostaną oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Czytaj też: Najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2019/2020  >