Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy 31 maja. Opiekun ma jeszcze do wykonania zadania wynikające z pełnienia funkcji, np. projekt oceny po zakończeniu stażu.
Czy funkcję "opiekuna stażu" nauczyciela stażysty powinno się pełnić do 31 maja czy np. do 14 czerwca? Czy dodatek funkcyjny może być wypłacony również za miesiąc czerwiec?

Odpowiedź:
Szczegółowe warunki wypłacania opiekunom stażu dodatku funkcyjnego określa jednostka samorządu terytorialnego w drodze regulaminu.

Uzasadnienie:
Zgodnie art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.  Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 5 KN).

Praca na zastępstwo także bez stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela>>

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)  nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

Kwestie dodatku dla opiekuna stażu regulują z jednej strony przepisy § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 416), a z drugiej art. 30 ust. 6 pkt 1 KN.
Zgodnie z przepisem  § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu uprawnieni są do uzyskania dodatku funkcyjnego. Natomiast w myśl przepisu art. 30 ust. 6 pkt 1 KN szczegółowe warunki przyznawania dodatków i wysokość ich stawek określa co rocznie organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>