Nauczyciel kontraktowy i mianowany składają do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu i załączają do niego projekt planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku, zaś projekt planu rozwoju zawodowego zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
Zgodnie z art. 63 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rok szkolny rozpoczyna się 1.09 każdego roku, a kończy – 31.08 roku następnego. W tym roku 1.09 przypada w niedzielę, pierwszym dniem zajęć jest więc 2.09. Także 15.09 przypada w niedzielę, czyli rozpoczęcie stażu może nastąpić najpóźniej 16.09. Oznacza to, że najpóźniej w tym dniu można złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły. Jest to także ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu zawodowego termin zatrudnienia nauczyciela w szkole.

Awans zawodowy nauczyciela: informacja o awansie niekoniecznie na piśmie>>

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie tego terminu nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż dopiero od następnego roku szkolnego.
Przepisy prawa nie przewidują podejmowania przez jakikolwiek organ (w tym dyrektora szkoły) decyzji o dopuszczeniu do rozpoczęcia stażu albo decyzji odmawiającej takiego dopuszczenia. Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania do ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż skierowany do dyrektora szkoły [zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 11.12.2007 r. (II SA/Ol 976/07), LEX nr 505410].

Dyrektor powinien rzetelnie sprawdzić, czy nauczyciel wnioskodawca jest uprawniony do rozpoczęcia stażu. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, należy przepracować w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, zaś staż na stopień nauczyciela dyplomowanego można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Warunkiem odbywania stażu na kolejny stopień awansu jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w jednej lub łącznie w kilku szkołach.

Wzory:
Pismo dot. terminu rozpoczęcia stażu>>
Pismo ws. zmian w planie rozwoju zawodowego>>
Informacja o przydzieleniu opiekuna stażu>>
Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu>>
Pismo ws. skrócenia stażu>>

Jest to fragment artykułu Doroty Igielskiej - "Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 8/2013. Informacje o prenumeracie tutaj>>