Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego od 1 września 2014 r.?
Umowa zostanie zawarta od 1 września 2014 r. do czasu powrotu nieobecnego nauczyciela. Nauczyciel nieobecny przebywa od 20 sierpnia 2014 r. na urlopie macierzyńskim, potem skorzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który zakończy się 17 lutego 2015 r. Prawdopodobnie (rozmowa ustna) będzie jeszcze korzystać z urlopu rodzicielskiego oraz niewykorzystanego w tym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 tygodni. W umowie nie będzie określona data końcowa, ponieważ pracodawca nie zna dokładnej daty powrotu nauczyciela nieobecnego do pracy. Może do pracy wrócić pod koniec czerwca 2015 r.


Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W przypadku zatrudnienia na zastępstwo istnieje możliwość odstąpienia na wniosek nauczyciela od stosowania przepisów o awansie zawodowym (rozdział 3a Karty Nauczyciela) i wówczas nauczyciel nie odbywa stażu.

Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach>>
 
Uzasadnienie
Opisana w pytaniu sytuacja, kiedy zastępstwo nieobecnego nauczyciela może trwać krócej niż określony ustawowo wymiar stażu (9 miesięcy) powoduje ryzyko, że nauczyciel nie będzie mógł dokończyć stażu. Pamiętajmy również, że po zakończeniu stażu, (czyli po 31 maja 2015 r.), nauczyciel powinien być dalej zatrudniony, żeby dyrektor szkoły mógł dokonać oceny dorobku zawodowego za okres stażu, powołać komisję kwalifikacyjną, a wreszcie po posiedzeniu komisji, nadać stopień. Czynności te zajmują z reguły do trzech miesięcy, dlatego z nauczycielami rozpoczynającymi pracę nawiązuje się stosunek pracy na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu i uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.
W myśl art. 9c ust. 1 pkt 1 KN staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 3 KN w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Awans zawodowy nauczyciela: informacja o awansie niekoniecznie na piśmie>>

W myśl art. 10 ust. 7 i ust. 11 KN w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielem mianowanym, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>@page_break@

W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7 , posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli). Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.
W myśl przepisów w art. 9c ust. 3–6 KN w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 KN. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

Awans zawodowy nauczyciela: oceny dorobku dokona dyrektor>>

Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. W przypadku nauczyciela mianowanego po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Awans zawodowy nauczyciela: oceny dorobku dokona dyrektor>>

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu (np. odbywania stażu przez nauczyciela), wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy publikację Prawo Oświatowe z serii Meritum>>