Dyrektor musi stworzyć nauczycielowi odpowiednie warunki, a w szczególności zapewnić:
–    możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,
–    udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,
–    możliwość korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. W tym kontekście negatywna ocena dorobku zawodowego jest także pewnym niepowodzeniem dyrektora, formalnie udaremnia dalszy awans lub w najlepszym wypadku przedłuża staż. Definitywna ocena dorobku zawodowego za okres stażu dokonywana jest przez dyrektora. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Ocena zawodowa nauczycieli będzie jednym z tematów I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, zachęcamy do zapoznania się z programem>>

@page_break@

Po zakończeniu stażu, nie później niż w ciągu 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) – dalej r.u.s.a.z. – nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.
W przypadku nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Zgodnie z § 5 r.u.s.a.z. opiekun przedstawia projekt w ciągu 14 dni, licząc od zakończenia stażu przez nauczyciela. W przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego dyrektor ustala ocenę samodzielnie.

Jest to fragment artykułu Marianny Grelewicz "Odwołanie od oceny pracy i dorobku", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 1/2014>>

Polecamy: Ocena pracy nauczyciela nie musi być trudna

Ocena pracy nauczycieli będzie jednym z tematów I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, zachęcamy do zapoznania się z programem>>