1. Czy rada pedagogiczna może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela?
Wśród podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela nie jest wymieniona rada pedagogiczna. Jeżeli jednak w danej szkole nie została powołana rada szkoły, wówczas jej zadania – zgodnie z art. 52 ust. 2 u.s.o . – wykonuje rada pedagogiczna. Zatem w takiej sytuacji rada pedagogiczna może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

2. W jakiej sytuacji dyrektor powiadamia nauczyciela o dokonywaniu oceny?
W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły bądź na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor powiadamia o tym nauczyciela na piśmie co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny. To czas na ewentualne podjęcie przez nauczyciela czynności i zgłoszenie wniosków, do których jest uprawniony (wniosek o opinię doradcy metodycznego, obecność przedstawiciela związku zawodowego podczas zapoznawania z projektem oceny). Dyrektor nie ma obowiązku powiadamiania nauczyciela o dokonywanej ocenie tylko wówczas, gdy wniosek złożył sam nauczyciel.

3. Jak często nauczyciel powinien być oceniany?
Ocena może być dokonana w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub dorobku zawodowego. Nauczyciel jest oceniany za okres pracy od ostatniej oceny do dnia sporządzenia kolejnej. Przepisy nie określają częstotliwości dokonywania oceny i nieuprawnione jest często powtarzane stwierdzenie, iż ocena jest ważna pięć lat.

4. Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach, w każdej ze szkół na podstawie umowy o pracę. Czy może być oceniany w dwóch szkołach?
Nauczyciel może być oceniany w ramach każdego stosunku pracy. Zatem może mieć miejsce sytuacja, że będzie dokonywana ocena jego pracy w każdej ze szkół.

5. Jak ocena pracy wpływa na treść stosunku pracy nauczyciela?
Negatywna ocena pracy skutkuje rozwiązaniem z nauczycielem stosunku pracy (art. 23 ust. 1 pkt 5, art. 27 ust. 3 KN ) – dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy również na I zjazd  Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 22 stycznia 2014 r. - jednym z tematów spotkania będzie ocenianie nauczycieli.

@page_break@

W przypadku gdy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy, wystąpi do sądu pracy, sąd kontroluje prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny nauczyciela jako przesłanki rozwiązania umowy [wyroki Sądu Najwyższego z 9.12.1998 r. (I PKN 500/98) oraz z 29.06.2000 r. (I PKN 710/99)]. Należy zatem mieć na uwadze możliwość nie tylko odwołania od oceny pracy, ale również podejmowania rozstrzygnięć przez sąd.

6. W jakich sytuacjach wymagane jest od nauczyciela posiadanie oceny pracy?
Powierzenie stanowisk kierowniczych w szkole uzależnione jest od posiadania co najmniej dobrej oceny pracy:
–    stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska;
–    stanowisko wicedyrektora może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy przed powierzeniem stanowiska;
–    stanowisko kierownika świetlicy, internatu może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy przed powierzeniem stanowiska.
Poza tym od posiadania przez nauczyciela wyróżniającej oceny pracy uzależnione jest przyznanie mu nagrody ministra właściwego do spraw oświaty lub kuratora oświaty, a o skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie pięciu lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o skierowanie do takiej pracy.

Więcej na ten temat znaleźć można w artykule Anny Kalińskiej "Ocenianie nauczycieli jako element zarządzania" opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 12/2013>>

Polecamy: Od oceny nauczyciel odwoła się do kuratorium

Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy również na I zjazd  Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 22 stycznia 2014 r. - jednym z tematów spotkania będzie ocenianie nauczycieli.