Kilka słow należy poświęcić naborowi kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w szkole. Mowa tu o pracownikach niebędących nauczycielami, pełniących funkcje administracyjne, np. głównym księgowym szkoły czy przedszkola. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o prowadzonym naborze dyrektor jest zobowiązany zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej (o którym będzie mowa poniżej) oraz na tablicy informacyjnej. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze – art. 13 ust. 4 u.p.s.

Dyrektor ma 14 dni na udostępnienie informacji publicznej>>

Informację publiczną stanowi również treść protokołu z przebiegu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły. W nietezowanym wyroku z dnia 23 czerwca 2010 r. (wyrok WSA z dnia 23 czerwca 2010 r., II SAB/Gd 4/10, Lex nr 650507), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że protokół z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej stanowi informację publiczną, gdyż jego powstanie związane jest z wykonywaniem zadań publicznych organu prowadzącego szkołę publiczną i sprawującego nadzór nad działalnością szkoły publicznej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

WSA: protokół z zebrania rady rodziców jest informacją publiczną>>

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachDotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedzi