Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora szkoły z wnioskiem o udzielenie informacji w formie kserokopii protokołu z zebrania rady rodziców, na którym wystąpiła o ocenę pracy jednego z nauczycieli.
W odpowiedzi dyrektor przesłał wnioskodawcy kserokopię pisma rady rodziców, w którym odmówiła ona udostępnienia kserokopii protokołów z posiedzeń. Wnioskodawca uznał, iż dyrektor nie udzielił mu żądanej informacji publicznej. WSA przyznał mu rację. Przypomnaił, że protokół z zebrania rady rodziców z posiedzenia, na którym rada wystąpiła do dyrektora szkoły z wnioskiem o ocenę pracy jednego z nauczycieli stanowi informację publiczną.
W ocenie WSA dyrektor szkoły nie przekazał żądanego protokołu z posiedzenia rady rodziców, lecz jedynie kserokopię pisma, w którym rada odmówiła wydania kserokopii protokołów z posiedzeń.
WSA podkreślił, iż w sprawie nie wyjaśniono czy dyrektor dysponował protokołem z posiedzenia rady rodziców. Ma to istotne znaczenie, ponieważ dyrektor ma obowiązek udostępnienia informacji poprzez przekazanie żądanego protokołu, jeśli go posiada. W przeciwnej sytuacji powinien jednak poinformować wnioskodawcę, iż nie jest w posiadaniu pisma. Nie ulega wątpliwości, że udzielenie informacji oznacza, że podmiot zobowiązany do jej udzielenia – udzielił jej w całości.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 21 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 58/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Polecamy: Projekt arkusza organizacyjnego jest informacją publiczną