Informacja publiczna, która nie została udostępniona przez dyrektora w BIP jest udostępniana na wniosek, z tym, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Z tezy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2013 r. (wyrok WSA z dnia 22 stycznia 2013 r., II SAB/Ol 166/12, Lex nr 1274715) wynika, że w u.d.i.p. brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten uzasadniony jest brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym. Należy bowiem mieć na względzie, że postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest odformalizowane.
W tym miejscu warto podkreślić, że obowiązek udzielenia informacji publicznej przez dyrektora obejmuje te informacje, które są w jego posiadaniu, i są przejawem wiedzy o faktach. Świadczy o tym treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2012 r. (wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., I OSK 736/12, Lex nr 1216575), zgodnie z którym, prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów, a prawo dostępu do informacji publicznej oznacza dostęp do informacji już będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego i nie może być utożsamiane z prawem do inicjowania działań mających na celu wytworzenie informacji jakościowo nowej.

Projekt arkusza organizacyjnego jest informacją publiczną>>

Powyższe uprawnia do przyjęcia, że wniosek zainteresowanego rodzi po stronie organu administracji obowiązek udostępnienia informacji publicznej w sytuacji, gdy ta informacja publiczna znajduje się w jego posiadaniu.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek musi nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, dyrektor szkoły lub przedszkola obowiązany do jej udostępnienia jest zobowiązany powiadomić w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, z tym, że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p., wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

WSA: protokół z zebrania rady rodziców jest informacją publiczną>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachDotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>