Resort edukacji opublikował odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji włączającej. Rozstrzyga m.in. część wątpliwości dotyczących indywidualnego nauczania.

Indywidualne nauczanie nie może być nadużywane

Indywidualne nauczanie jest przeznaczone dla dzieci chorych, które ze względu na chorobę nie mogą chodzić do szkoły i zajęcia odbywają się w domu - podkreśla resort edukacji.

Szkoły nie mogą sugerować rodzicom kierowania ucznia na indywidualne nauczanie tylko dlatego, że nie zapewniają im wystarczająco skutecznej pomocy. Zwłaszcza że udzielanie wsparcia rodziom uczniów niepełnosprawnych też jest obowiązkiem nauczyciela.

Brak pomocy można zgłosić do kuratora

Jeśli w danej szkole pojawi się taka sytuacja, należy natychmiast zgłosić się do właściwego terytorialnie kuratora oświaty. Kurator oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego ma obowiązek zainterweniować, aby dyrektor szkoły realizował nałożone na niego obowiązki.

Uczeń, który nie może uczęszczać do szkoły w pełnym zakresie może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Jest to forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowana na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Uczeń może mieć zorganizowane zajęcia z klasą, bądź indywidualnie na terenie szkoły, w zależności od jego potrzeb.