Trener sportowy bez egzaminu

Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązuje  ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniająca  ustawy regulujące wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
Według resortu sprawiedliwości odpowiedzialnego za przygotowanie ustawy wymogi dotyczące wykonywania zawodu trenera sportowego były zbyt restrykcyjne. Ustawa o sporcie wymagała, by trener posiadał wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 250 godzin lub wykształcenie średnie, specjalny kurs oraz zdany egzamin końcowy. 
Ustawa deregulacyjna zmieni przepisy w ten sposób, że trenerem lub instruktorem sportu będzie mogła być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie, wykonuje zadania trenera lub instruktora sportu, określone w dalszych postanowieniach ustawy, posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu oraz nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy.

Więcej na ten temat: Łatwiej będzie zostać trenerem i pilotem wycieczek

Nowe egzaminy zawodowe elementem przygotowania zawodowego

Od 24 sierpnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 910) .
Wprowadza m.in. nowy katalog egzaminów, do których przystępować może uczestnik przygotowania zawodowego. Znowelizowane przepisy wymieniają: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy i egzamin sprawdzający.
Dodano również przepis pozwalający staroście na wystąpienie do właściwego organu o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczestników przygotowania zawodowego. Samego uczestnika zobligowano z kolei do składania - na dwa miesiące przed egzaminem - wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Więcej na ten temat: Przygotowanie zawodowe dorosłych dostosowane do zreformowanych zawodówek

Od września złotówka za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu

Od 1 września 2013 obowiązuje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).

Będzie ona podstawą do przekazania gminom dotacji na każdego przedszkolaka. Celem zmiany jest upowszechnienie opieki przedszkolnej i obniżenie opłat uiszczanych przez rodziców. Po wejściu w życie ustawy opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę będzie wynosić maksymalnie złotówkę. W kolejnych latach będzie podlegać waloryzacji - podstawą będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W 2013 r. dotacja dla gmin wyniesie 414 zł na każdego przedszkolaka - w kolejnych latach ma wzrastać tak, aby w 2017 r. opieką przedszkolną objęte były wszystkie dzieci trzyletnie.

Pełny opis ustawy: Opublikowano dotacje na przedszkola
Zmiany dotyczące dowozu do przedszkoli: Gmina łatwiej zorganizuje dowóz dzieci do przedszkola

Od 1 września 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956).
Akt prawny określa zasady podziału dotacji na przedszkola wprowadzonej przez ww. nowelizację ustawy o systemie oświaty. Według nowych przepisów minister rozdzieli dotacje do 2 września 2013 r. W tym roku na każdego przedszkolaka przypadać ma 414 zł.

Więcej o rozporządzeniu: Do 2 września minister rozdzieli dotacje na przedszkola@page_break@

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach

Od 1 września 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560).
Po zmianie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w planie nadzoru zamieszczane będą także informacje o liczbie ewaluacji całościowych, problemowych oraz liczbie kontroli w odniesieniu do poszczególnych typów szkół. Organ nadzoru nie zawsze będzie musiał także zawiadamiać kontrolowanej placówki o kontroli na 30 dni przed jej przeprowadzeniem. W sytuacji, gdy organ będzie musiał odwołać zaplanowaną ewaluacje, nie będzie musiał czekać kolejnych 30 dni. Nowe przepisy dadzą mu możliwość rozpoczęcia ewaluacji w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w zawiadomieniu.

Pełniejszy komentarz: Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - omówienie rozporządzenia

Bez zmian w wynagrodzeniach nauczycieli i cenach mleka dla szkół

Od 1 września 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 913).
Zmiana ma jedynie charakter porządkujący, ponieważ wynagrodzenia nauczycieli zostają na poziomie z zeszłego roku. Jest to efektem utrzymania na tym samym poziomie kwot bazowych określanych w ustawie budżetowej.

Stawki wynagrodzenia>>

Od 1 września 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. poz. 623).
Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w nadchodzącym roku szkolnym zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Więcej na ten temat: Nie wzrosną ceny mleka dla szkół

Od 1 września 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 520).
Rozporządzenie określa nowe zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - przede wszystkim matury. Jednak w większości zmiany dotyczą egzaminów w 2015 r. W 2013 r. wejdzie w życie tylko niewielka część nowelizacji.
Zmienią się m.in. przepisy dotyczące zgłaszania przez uczniów i ich rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły w przypadku, gdy uznają, że ocena końcoworoczna została ustalona niezgodnie z przepisami - termin na takie zgłoszenie upłynie po 7 dniach od zakończenia zajęć.
Zmienią się zasady dotyczące składu zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny. Doprecyzowano, że jego członkiem nie może być wychowawca zdających.
Wejdzie w życie także przepis stanowiący, że uczeń , który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią, przystępuje ponownie odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.

Polecamy: Trybunał zajmie się kryteriami oceniania uczniów@page_break@Nad czym pracuje MEN?

Obowiązek szkolny nie dla wszystkich sześciolatków
Trwają prace nad zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego sześciolatków. Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty zajmie się Sejm na najbliższym posiedzeniu. Nowelizacja powinna zostać uchwalona do 1 września 2013 r. ponieważ przesuwa obowiązek szkolny dla części sześciolatków.
Projekt zakłada, że rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. będą mogli zadecydować, czy chcą posłać dziecko do szkoły we wrześniu 2014 r. W projekcie znalazły się także zapisy ograniczające liczebność klas pierwszych. Nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób. Od września 2015 r. ograniczenie to będzie dotyczyło również klas drugich, a od roku szkolnego 2016/2017 wszystkich klas 1-3.

Więcej na ten temat: Dalsze prace nad zmianami ws. sześciolatków już na kolejnym posiedzeniu Sejmu
Polecamy: Będą pieniądze na tworzenie mniejszych klas

Stare SIO jeszcze przez trzy lata
MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące systemu informacji oświatowej.
Jak czytamy w uzasadnieniu, danych zgromadzonych w nowym SIO nie da się poprawnie zweryfikować, zatem dokonywanie na ich podstawie podziału subwencji oświatowej byłoby dość ryzykowne. Dlatego MEN chce, by stary system informacji oświatowej funkcjonował przez kolejne trzy lata (działałby do 1 marca 2017 r.). Według resortu okres ten wystarczy na wprowadzenie niezbędnych poprawek, porównanie danych ze zgromadzonymi w starym SIO oraz przeprowadzenie symulacji podziału subwencji oświatowej.

Więcej na ten temat: Nowy SIO bezużyteczny. Stary system będzie działał jeszcze przez trzy lata

Prace nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela wciąż w toku
Mimo że projekt założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela MEN przekazało w styczniu, rząd dopiero niedawno zdecydował o dalszych pracach nad reformą. Nie wydaje się zatem, by nowe przepisy szybko weszły w życie. Zmiany dotyczą przede wszystkim nauczycielskich urlopów - wypoczynkowych i dla poratowania zdrowia. Zmienić mają się również regulacje dotyczące finansowania zajęć oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Pełny opis projektu: Będą dalsze prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela

Reformie oświaty poświęcona zostanie także duża część Edu Trendów 2013 i XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, które będą odbywać się w dniach 26-27 września 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z programem>>