Dzięki ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) od września 2015 r. każdy czterolatek będzie miał zapewnione miejsce w przedszkolu. Od 2017 r. to samo ma dotyczyć trzylatków. Szybką rozbudowę sieci przedszkoli umożliwią dotacje z budżetu państwa.

Gmina szczegółowo rozliczy się z wykorzystanej dotacji

Wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy. Podstawą ustaleń będą dane z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu.

Oznacza to, że gmina otrzyma dotację również na dzieci, które korzystają tylko z ustalonego przez radę gminy bez płatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszego niż 5 godzin dziennie). Gmina szczegółowo rozliczy się z pobranej dotacji - w tym celu złoży specjalny formularz, którego wzór określi minister edukacji. Jednostka samorządu terytorialnego będzie miała obowiązek zwrócić środki, których nie wykorzystała. Pieniądze gminy będą otrzymywać co miesiąc. Rząd zakłada, że w 2013 r. samorządy otrzymają po 414 zł dopłaty na każde dziecko, w przyszłym roku ma to być - 1242 zł.

Od września 2013 r. tylko złotówka za godziny ponadwymiarowe
Po wejściu w życie ustawy opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę będzie wynosić maksymalnie złotówkę. W kolejnych latach będzie podlegać waloryzacji - podstawą będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. @page_break@

Gminy nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za zajęcia realizowane w czasie godzin ponadwymiarowych - ustawa wyraźnie określa, że wszystkie objęte będą opłatą podstawową.

Przedszkola łatwiej połączą się w zespoły
W ustawie znalazły się zapisy uelastyczniające zasady łączenia placówek. Oddziały przedszkolne w szkołach przekształcone zostaną w przedszkola działające w zespole ze szkołą - dzięki temu ich czas pracy nie będzie podporządkowany organizacji pracy szkoły. Przekształcenie nastąpi z mocy prawa w 2016 r., dyrektorami zespołów będą dyrektorzy szkół podstawowych. Zespoły szkolno-przedszkolne będą mogły obejmować nawet kilka przedszkoli. Dodatkowo nowe przepisy umożliwią przekształcenie w przedszkole publiczne innym formom wychowania przedszkolnego.

Pełne dotacje także dla przedszkoli niepublicznych
Przedszkola publiczne będą mogły dostawać dotację w wysokości 100 proc. wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym. Będzie tak pod warunkiem, że nie będą pobierać od rodziców wyższych opłat o tych, które ustaliła rada gminy. Placówki będą także musiały realizować podstawę programową określoną dla przedszkoli publicznych. Zapisy te mają obowiązywać od września 2015 r.

Gmina dowiezie dziecko również do placówki niepublicznej
Obowiązkiem gminy będzie dowiezienie dziecka również do placówki niepublicznej, jeżeli działa ona na zasadach, które uprawniają ją do otrzymywania pełnych dotacji. Nowelizacja doprecyzować ma także przepisy dotyczące dowozu tak, by umożliwiały gminom dowóz dzieci także, gdy ich droga do szkoły nie przekracza odpowiednio 3 i 4 km. Obecnie takie wydatki często są kwestionowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe.