1. Minimalna płaca nauczycieli wyższa nawet o 114 zł

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 790).
Według jego zapisów minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września mają wynosić:
- dla nauczyciela stażysty: 2 265 zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej);
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 331 zł (85 zł więcej);
- dla nauczyciela mianowanego: 2 647 zł (97 zł więcej);
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3 109 zł (114 zł więcej).
Z założeń do budżetu wynika, że kwoty średniego wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 3,8 proc. Od 1 września 2012 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty będzie kształtować się na poziomie 2718 zł, nauczyciela kontraktowego 3017 zł, mianowanego 3913 zł, a nauczyciela dyplomowego 5000 zł.

2. Nowe zasady opracowywania podręczników do kształcenia zawodowego

Wchodzą w życie § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 752).
Zmiany dostosowują przepisy dotyczące programów i podręczników dla zawodu do reformy szkolnictwa zawodowego. Program nauczania dla zawodu powinien uwzględniać oczekiwane efekty określone w podstawie programowej. Ponadto powinien zawierać programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania. Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie powinien zawierać treści nauczania w trzech możliwych wariantach, w zależności od przyjętej koncepcji:
a) w zakresie całego zawodu,
b) w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
c) w zakresie jednej z części danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
Daje to autorom podręcznika dużą swobodę, ponieważ będą oni mogli opracowywać podręczniki dla całego zawodu, dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, albo nawet  tylko dla części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

3. Nowe rozporządzenie określające ceny mleka w szkole

Wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013 (Dz. U. Poz. 656).

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w nadchodzącym roku szkolnym zostają utrzymane na dotychczasowym poziomie.
Do realizacji zadań w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach zobowiązana jest Agencja Rynku Rolnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm).  Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych w ramach tych dopłat na kolejny rok szkolny określa corocznie (do 31 maja) Rada Ministrów, biorąc przy tym pod uwagę krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.@page_break@
4. Po gimnazjum obowiązek nauki można będzie spełnić na kursie zawodowym

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 857).
W celu dostosowania przepisów do nowych regulacji dotyczących szkolnictwa zawodowego, dopuszczono możliwość spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjów na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Będzie to dotyczyło osób, którym sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia podjęcie nauki zawodu w charakterze młodocianego pracownika. Na podobnych zasadach możliwe będzie realizowanie obowiązku nauki na kursach kwalifikacyjnych w aresztach i zakładach karnych.
Podobnie jak dotychczas, przepisy przewidują również, że do szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży. Szesnastolatka można przyjąć także do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, jeżeli jego sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia mu podjęcie nauki w szkole dla młodzieży. Przepis ten dotyczy najczęściej osób przewlekle chorych oraz małoletnich matek, które ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem nie mogą uczęszczać do szkoły.
W rozporządzeniu uwzględniono także konieczność zapewnienia edukacji nieletnim sprawcom przestępstw. W wyjątkowych przypadkach, określonych w art. 10, Kodeks karny dopuszcza skazanie sprawcy, który ukończył 15 lat. Jako że musi on kontynuować naukę, a w aresztach śledczych i zakładach karnych zorganizowane są jedynie szkoły dla dorosłych, możliwość podjęcia w nich nauki przez osadzonych, którzy ukończyli 15 lat, musiała zostać uwzględniona w odrębnych przepisach.

5. Egzamin zawodowy przeprowadzi pracodawca

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 262).
Nowelizacja dostosowuje egzaminy do nowej podstawy kształcenia w zawodach. Rozszerzono katalog osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego, dopuszczono także możliwość przeprowadzania takiego egzaminu - w trakcie nauki - dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Nowe przepisy umożliwiają osobom, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe, oraz osobom nabywającym kwalifikacje zawodowe w systemie nieformalnym, potwierdzenie nabytych umiejętności w systemie egzaminów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.@page_break@
Egzamin w nowej formie, podobnie jak dotychczas, nie będzie ograniczał się do teorii. Składał się będzie z testu pisemnego i testu praktycznego. Część praktyczna zostanie ujednolicona dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez wprowadzenie formy testu praktycznego dla wszystkich kwalifikacji kształconych w zawodach. 
Po wejściu w życie omawianych przepisów zmienią się także zasady przeprowadzania testu pisemnego. Przeprowadzić go będzie mógł pracodawca. Zakłada się także odstąpienie od tradycyjnej formy przeprowadzania części pisemnej. Zdający wypełni test w formie elektronicznej, logując się do systemu elektronicznego przeprowadzania egzaminu w określonym przez OKE terminie.
Nowe przepisy stanowią także, że po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. Przepisy zaczną obowiązywać 1 września 2012 r.

6. Zmieniają się wymogi co do wieku kandydatów starających się o przyjęcie do szkoły muzycznej

Wchodzą w życie  § 1 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 142, poz. 831).
Doprecyzowano, że o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat,  a w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły - kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat.

7. Nie będzie oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych

Wchodzi w życie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489).
Od 1 września 2012 r. oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nie organizuje się w szkołach ogólnodostępnych. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie nie regulowało tej kwestii. Uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym, jeżeli nie wymagają umieszczenia odpowiednio w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, powinni mieć zapewnioną specjalną organizację nauki, metod i form pracy w szkołach ogólnodostępnych, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej na temat zmian w prawie w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy zapoznanie się z poprzednimi częściami naszego kalendarium:
Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie: ustawy
Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie: rozporządzenia