Projekt zmian przygotowała komisja petycji Sejmu - wychodząc z założenia, że obecne ograniczenie jest pozbawione sensu. Ma poszerzyć krąg beneficjentów programu - o tym, kto może być objęty programem, będzie każdorazowo decydowała rada danej jednostki samorządu terytorialnego.

MEN: Dodatkowy miliard na zdalną naukę>>
 

O uczniach objętych pomocą zdecyduje gmina

Do tej pory ustawa różnicowała uczniów w zakresie kryterium miejsca pobierania nauki, wykluczając z możliwości uzyskania pomocy uczniów zamieszkałych w danej gminie, pobierających naukę w innej gminie–nawet w sytuacji gdy na terenie gminy –miejsca zamieszkania brak jest niektórych typów i rodzajów szkół dla dzieci i młodzieży tam zamieszkałych. Chodziło o to, by wykluczyć zbieg programów pomocowych. Projektodawcy zauważają jednak, że przepisy nie definiują formy wsparcia, więc nie ma potrzeby automatycznie kogoś wyłączać.

Po zmianach da jednostki samorządu terytorialnego (np. rada gminy) będzie mogła objąć programem pomocy zarówno uczniów pobierających naukę na swoim terenie (np. gminy), a zamieszkałych poza jej terenem, jak i tych uczniów, którzy mieszkają na terenie np. danej gminy, a pobierają naukę w szkołach zlokalizowanych w innych gminach.

 

 

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Na razie ruszają programy ministerialne mające pomóc wyrównać braki powstałe w czasie zdalnej nauki dyrektorzy szkół – w zależności od potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych – będą mogli organizować zajęcia wspomagające w dwóch okresach:

  • od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.,
  • od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.


Tygodniowa liczba zajęć wspomagających organizowanych w szkole nie była wyższa niż liczba oddziałów w szkole. Aby móc zorganizować zajęcia, dyrektor musi złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do 1 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie. W przypadku organizowania zajęć wspomagających od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. dyrektor będzie musiał złożyć informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie do 25 czerwca 2021 r.

Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających możliwych do realizacji w okresie od 31 maja 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na 31 marca 2021 r., i 10 godzin zajęć wspomagających.

Z kolei uzyskanie dofinansowania prowadzenia zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych oraz szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego będzie odbywało się podobnie jak w przypadku ubiegania się przez niesamorządową szkołę o środki na tzw. 500+ dla nauczycieli. Dyrektor szkoły (dyrektor zespołu szkół lub placówek) będzie odpowiedzialny za organizację zajęć w sposób określony w rozporządzeniu, ale także złoży do gminy lub powiatu (w przypadku dotowanych szkół artystycznych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) jeden lub dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej, a następnie ją rozliczy.