31 marca 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 229).
Nowelizacja ma na celu wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w odniesieniu do placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, chorym przewlekle lub w podeszłym wieku, prowadzonych na zasadach działalności gospodarczej. Ponadto wprowadzono nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących placówkę całodobowej opieki, są to: obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, umieszczania tablicy informacyjnej na budynku z zewnętrz oraz zamieszczania wewnątrz budynku, na tablicy ogłoszeń informacji o podmiocie prowadzącym placówkę oraz zakresu jej działalności.
Wśród szeregu zmian można wymienić również zmianę katalogu dochodu którego się nie wlicza do sumy kwot kryterium dochodowego, wymaganego do otrzymania świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Do kryterium dochodowego nie wlicza się zasiłku celowego oraz pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.
W zakresie postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej dodano przepisy dotyczące przedawnienia należności z tytułu wydatków na świadczenia, opłat określonych ustawą i nienależnie pobranych świadczeń oraz umożliwiono wstrzymanie wypłaty świadczeń pieniężnych w razie ich nieodbierania przez dwa kolejne miesiące.