W wydanym w środę oświadczeniu WRZ poinformował, że na spełnienie przez zarząd PKN Orlen postulatów płacowych wyznaczył termin do 18 marca.

Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące stanowiska WRZ, biuro prasowe PKN Orlen poinformowało, że zarząd spółki nie widzi podstaw do wejścia związków zawodowych w spór zbiorowy, ale "jest gotów do kontynuowania dyskusji w duchu dialogu, z uwzględnieniem realnych warunków ekonomicznych spółki".

W wydanym w ostatni piątek zarządzeniu, podpisanym przez prezesa PKN Orlen Jacka Krawca, ustalono, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w tej spółce w 2013 r. wyniesie 0 proc., a wysokość nagród indywidualnych, które mają być uzależnione od wyników oceny rocznej pracownika, wyniesie średnio 1 tys. zł. Uzasadniono to dbałością o zachowanie kondycji finansowej spółki "w kontekście niepewnej sytuacji makroekonomicznej oraz planowanych projektów rozwojowych, wpływających na utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia”.

WRZ poinformowało w oświadczeniu przekazanym w środę PAP, że domaga się m.in. 400 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika spółki od 1 stycznia 2013 r. oraz uwzględnienia przez pracodawcę możliwości wypłaty nagród jednorazowych w łącznej wysokości 2 tys. 400 zł na jednego uprawnionego, które przysługiwałyby każdemu pracownikowi w jednakowej wysokości w przeliczeniu na pełen etat.

Związkowcy podkreślili, że niespełnienie postulatów w terminie do 18 marca "będzie równoznaczne z wejściem organizacji tworzących WRZ w spór zbiorowy". "W razie nieuwzględnienia przez pracodawcę zgłoszonych żądań w powyższym terminie, WRZ zastrzega sobie możliwość ogłoszenia strajku. O terminie planowanego strajku pracodawca zostanie powiadomiony odrębnie" - napisali w swym stanowisku związkowcy. WRZ przesłał swoje oświadczenie z postulatami prezesowi PKN Orlen Jackowi Krawcowi.

W skład powołanej zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych WRZ weszły: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN Orlen, Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, Komisja Międzyzakładowa „Solidarność' 80” PKN Orlen oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy 2010 w PKN Orlen i Grupie Kapitałowej Orlen, a także Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Solidarność 80” PKN i Grupa Kapitałowa Orlen.

Wydane w piątek zarządzenie prezesa PKN Orlen i środowe oświadczenie WRZ to efekt braku porozumienia w negocjacjach między zarządem płockiego koncernu a tamtejszymi związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac pracowników w 2013 r. Negocjacje, prowadzone w trzech turach, zakończyły się 28 lutego, co przy braku porozumienia oznaczało, że zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN Orlen, do 10 marca pracodawca miał prawo jednostronnie wydać decyzję o wzroście wynagrodzeń.

W ocenie WRZ, zarządzenie pracodawcy o braku podwyżek i wysokości nagród indywidualnych oznacza dla pracowników PKN Orlen, a także dla zatrudnionych w spółkach zależnych płockiego koncernu, faktyczny spadek wynagrodzeń w porównaniu do 2012 r.

W wynegocjowanym w 2012 r. porozumieniu zarząd i związki zawodowe PKN Orlen ustaliły obligatoryjny wzrost płacy dla każdego pracownika o 200 zł, podwyżki uznaniowe w wysokości średnio 150 zł miesięcznie dla pracownika oraz wypłatę dwóch nagród w łącznej wysokości 2 tys. 400 zł.

WRZ przypomniała, że nieudane negocjacje płacowe prowadzone były w PKN Orlen "po dwóch kolejnych latach, w których zarząd spółki raportował najwyższe zyski w historii firmy" oraz w sytuacji, gdy sektor produkcyjny zapowiada podwyżki płac w 2013 r. o 4,2 proc.

Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące postulatów WRZ, biuro prasowe PKN Orlen napisało: "Rozbieżności między oczekiwaniami finansowymi organizacji związkowych, a możliwościami finansowymi firmy są na tyle duże, że wydaje się mało prawdopodobne, by kolejne rozmowy umożliwiły zbliżenie się stanowisk. Jednakże pracodawca jest gotów do kontynuowania dyskusji w duchu dialogu, z uwzględnieniem realnych warunków ekonomicznych spółki".

W stanowisku tym przypomniano, że podczas negocjacji "pracodawca był gotów do dodatkowego wzrostu wynagrodzeń w postaci nagród jednorazowych na poziomie 2 tys. zł, niezależnie od wzrostów wynagrodzeń wynikających z wcześniej podjętych zobowiązań", jednak propozycja ta "nie zyskała akceptacji liderów związkowych".

"W opinii zarządu podjęcie działań efektywnościowych, wzmacniających przewagi konkurencyjne, pozwoli utrzymać PKN Orlen na ścieżce rozwoju w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Umożliwi także utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia i zagwarantuje stabilność tych elementów wynagrodzeń, które są uzależnione od wyników spółki, np. dodatkowa premia roczna" - podało biuro prasowe spółki. Podkreśliło zarazem, że obecna, średnia płaca w PKN Orlen "jest zdecydowanie wyższa niż średnia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi 9 tys. 382 zł z wyłączeniem wynagrodzeń zarządu, rady nadzorczej i wyższej kadry menedżerskiej".

Z kolei według WRZ, średnie wynagrodzenie w PKN Orlen za 2012 r. w kwocie 9 tys. 382 zł to poziom zarobków, spowodowany właśnie "wywindowaniem płac i premii wyższej kadry menedżerskiej”, który "nie jest dostępny dla 75 proc. pracowników koncernu".

WRZ zaznaczyło w swym środowym stanowisku, że dodatkowym postulatem wobec zarządu PKN Orlen jest wycofanie oświadczenia o wypowiedzeniu porozumienia z 2005 r. w sprawie zasad korzystania z zakładowego radiowęzła przez związki zawodowe. Według WRZ wypowiedzenie to "iście cenzorska decyzja".

Biuro prasowe PKN Orlen podało w środę, że porozumienie dotyczące radiowęzła pracodawca wypowiedział zgodnie z prawem oraz procedurą zapisaną w tym porozumieniu. Podkreśliło jednocześnie, że obecnie trwają prace "nad nową koncepcją komunikacji wewnętrznej, której zadaniem będzie dotarcie swym zasięgiem do szerokiego grona pracowników, a nie tylko tych, którzy mieli techniczną możliwość słuchania audycji w radiowęźle".