1.  Świadectwa pracy - po styczniowych zmianach przyszedł czas na kolejne

W dniu 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które wprowadziło szereg zmian w zakresie treści świadectwa pracy oraz terminów wydawania świadectwa pracy.  Natomiast już od 1 czerwca 2017 zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, dotyczące m.in. świadectw pracowników tymczasowych i sprostowań świadectw. Uważaj na różne terminy wydawania świadctw pracy - poznaj je!

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o tych zmianach >>>

2. Pracownicy tymczasowi - zyskają nowe uprawnienia

Od 1 czerwca 2017 r. pracownicy tymczasowi znajdą się pod większą ochroną: umowa z pracownicą tymczasową w ciąży ulegnie przedłużeniu do dnia porodu oraz wprowadzony zostanie limit maksymalnego okresu zatrudnienia tymczasowego u jednego użytkownika. 

[-DOKUMENT_HTML-]

3. Akta osobowe pracowników - będą nowocześniejsze

Od 1 czerwca 2017 r. będzie można prowadzić i przechowywać akta osobowe pracownika i pozostałą dokumentację w nowy sposób. Zmiany dotyczą w szczególności:

- możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej,

- zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną,

- zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),

- zasady potwierdzania prawdziwości odwzorowań dokumentów posiadanych w aktach osobowych  pracowników i składających się na dotyczącą ich pozostałą dokumentacje pracowniczą.

4. Nowelizacja Kodeksu - istotna przy kontaktach z administracją

Usprawnienie postępowań administracyjnych, szybsze procedury, wprowadzenie instytucji ponaglenia, mają być efektami zmian w prawie administracyjnym, jakie przygotował resort rozwoju i finansów. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. Dowiedz się więcej >>>

5. Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym - łatwiejsze składanie wniosków i sprawozdań

Resort sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zmiany m.in. w postępowaniu przymuszającym, obowiązek składania wniosków do KRS w postaci elektronicznej, wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej oraz rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym I Gospodarczym, a także stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.