Wówczas weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny przepis zmuszający do zwolnienia się z pracy przynajmniej na jeden dzień, aby uzyskać prawo do emerytury. Zgodnie z uchylonymi przez TK przepisami, jeżeli ktoś po 1 października 2011 r. nie rozwiązał umowy o pracę - choćby na jeden dzień - ZUS zawieszał mu wypłatę emerytury, nawet jeśli już wcześniej uzyskał prawo do tego świadczenia.

Zgodnie z wyliczeniami ZUS kwota wypłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami to niespełna miliard złotych, a ustawa może dotyczyć ok. 23 tys. emerytów.

Wszyscy oni od 19 lutego mogą składać wnioski do ZUS. Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 19 lutego 2014 r.

Wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym - na podstawie prawomocnego wyroku sądu - ZUS wypłacił emeryturę.

Natomiast emeryci, którzy nie czekając na ustawę, wystąpili już o wypłatę zawieszonych emerytur do sądu, a ten w orzeczeniu nie przyznał prawa do odsetek mogą złożyć do ZUS wniosek o ich wypłatę.

Nie ma zakreślonego terminu, w którym emeryt musi złożyć wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury - można wybrać najkorzystniejszy dla siebie moment podatkowy na złożenie wniosku, by po uzyskaniu odszkodowania nie wejść w drugi próg podatkowy.

Decyzję w sprawie wypłaty ZUS powinien podjąć w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, wtedy nastąpi wypłata.

Jak instruuje ZUS decyzja w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury może być podjęta tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta, numer emerytury oraz określać czego dotyczy i do którego oddziału ZUS jest kierowany.

Emeryt powinien też zawrzeć we wniosku informację o tym, że np. aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo, że odwołanie zostało wycofane z sądu.

Ponadto osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, ponieważ osiągały dodatkowe przychody muszą dodatkowo przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu, uzyskanego w 2011 i w 2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej).

Jeśli sprawa toczy się obecnie w sądzie, bo ZUS wniósł odwołanie od wyroku sądu okręgowego, który zawieszoną emeryturę nakazał wypłacić - ZUS po złożeniu wniosku - wycofa apelację w całości lub w części i (po zakończeniu postępowania sądowego) wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.

 

Podobnie będzie w sprawach, w których to emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS. Wystarczy wówczas wycofać odwołanie z sądu i złożyć wniosek do ZUS na podstawie przepisów obowiązującej ustawy.