W 2012 r. przedsiębiorcy zapłacą składki od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł, a rozpoczynający działalność od kwoty 450 zł. Najniższa podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 2828,31 zł. Od 1 lutego wzrośnie również składka rentowa.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w 2012 r. nie może być niższa niż 2115,60 zł (min. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wynosiła więc 412,97 zł, a na ubezpieczenie rentowe w styczniu 126,94 zł, natomiast od 1 lutego 169,25 zł. Najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 51,83 zł, przy czym w styczniu i lutym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8540 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 r.). Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 51,83 zł, a na ubezpieczenie wypadkowe - 35,33 zł (według stopy wypadkowej wynoszącej 1,67 proc.). Najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców prowadzących (jak i rozpoczynających) działalność gospodarczą w 2012 r. będzie wynosiła 254,55 zł, przy czym podstawa wymiaru nie może być niższa niż 2828,31 zł.

Za styczeń przedsiębiorca opłaci więc składki (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa i na Fundusz Pracy) w wysokości 678,90 zł. Za luty i kolejne miesiące będzie to kwota wyższa, z uwagi na wzrost składki rentowej od 1 lutego 2012 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wynosiła 87,84 zł, na ubezpieczenie rentowe w styczniu 27 zł, natomiast od 1 lutego 36 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 11,03 zł.

W 2012 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 105 tys. 780 zł. Od nadwyżki ZUS nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, tylko chorobową i wypadkową.

Źródło:www.zus.pl