W dniu 9 listopada 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 809) – tzw. ustawę okołobudżetową. Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które przesuwają o kolejny rok zrównanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Uchwalona zmiana ma zmniejszyć wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W 2012 r. obowiązuje przepis art. 9 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), zgodnie z którym tylko pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania do wynagrodzeń, określonych w art. 26a ust. 1 i ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; natomiast pracodawcom z otwartego rynku pracy przysługuje 70% dofinansowania określonego w tej ustawie w przypadku wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz do lekkiego stopnia niepełnosprawności oraz 90% tego dofinansowania, jeżeli osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego, umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności są jednocześnie osobami, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Ustawodawca zdecydował się na przedłużenie na 2013 rok ww. zróżnicowania w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej oraz pracodawcom z otwartego rynku pracy. Do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dodany został art. 68gb przenoszący wyżej określone rozwiązania również na 2013 rok.

Przyjęta przez Sejm ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ustawą zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.popon.pl