- rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz.U. Nr 77, poz. 827),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.12.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. Nr 4, poz. 43),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890).

Opublikowany na stronie internetowej projekt nowego rozporządzenia zakłada ujęcie materii wymienionych aktów w jednym akcie wykonawczym, co w efekcie uprości procedury administracyjne w tym zakresie.

Autorzy projektu zrezygnowali z podawania w nowym akcie przepisów o wymaganiach w zakresie wytwarzania dźwigników, zakładając, że ta tematyka będzie objęta przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.). Nowy akt ma również nie zawierać przepisów poświęconych wymaganiom dotyczącym wytwarzania przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych.

Do urządzeń transportu bliskiego mają być zaliczone przeciągarki pojazdów szynowych. Wśród innych nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy dodatkowo wymienić np. możliwość skrócenia terminu następnego badania technicznego urządzenia, ograniczenie dokumentacji dołączanej do zgłoszenia urządzenia, wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia.

Wprowadzane są korzystne finansowo dla przedsiębiorców zmiany, m.in. wyłączenie wybranych rodzajów urządzeń z konieczności przeprowadzania niektórych sprawdzeń stanu technicznego i prób oraz możliwość wykonania badania urządzenia pod nieobecność konserwującego lub obsługującego.

W projekcie rozporządzenia przewidziano 14-dniowe vacatio legis. Projekt jest obecnie przedmiotem uzgodnień i konsultacji społecznych.