Zgodnie z projektem, pracownik z co najmniej 6 miesięcznym stażem pracy będzie miał prawo do urlopu wychowawczego. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia uprawniającego do urlopu będą wliczane poprzednie okresy zatrudnienia. Projekt przewiduje, że wymiar urlopu wychowawczego wyniesie do 36 miesięcy. Inne są też propozycje wymiaru urlopu wychowawczego, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Jeśli z powodu choroby będzie ono wymagało osobistej opieki pracownika wówczas, niezależnie od podstawowego wymiaru urlopu wychowawczego, może być mu udzielony dodatkowy 36-miesięczny urlop do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zgodnie z projektem, każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego w ramach powyższych wymiarów. Prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze, co najmniej 1 miesiąca oznacza wykorzystanie urlopu przez rodzica lub opiekuna dziecka. Rodzice lub opiekunowie dziecka będą mogli jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Na analogicznych zasadach będzie udzielany urlop wychowawczy, jeśli drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu. Takie same zasady przyznawania urlopu będą dotyczyły sytuacji, w których dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Obecnie, zgodnie z art. 186(2) kodeksu pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli jednak zostanie ustalone, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy we wskazanym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Zgodnie z propozycją, powyższa zasada będzie stosowana również, gdy z urlopu będą w tym samym czasie korzystali oboje rodzice i opiekunowie.

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy do dnia wejścia w życie ustawy jednocześnie korzystali z urlopu wychowawczego na dane dziecko będą mogli jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze będącym różnicą między dotychczasowym a wymiarem już wykorzystanym na dziecko. Te same zasady będą dotyczyły rodziców i opiekunów, którzy przed zmianami skorzystali z urlopu wychowawczego na dane dziecko w częściach.