Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Rozporządzenie to ma na celu dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) w zakresie przyjęcia nowego typu funduszu, tj. funduszu dobrowolnego prowadzonego przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Porządkuje również przepisy poprzez wykreślenie norm będących powtórzeniem zapisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) dotyczących obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego w języku polskim i w walucie polskiej oraz miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto, w załączniku do rozporządzenia dokonano zmian mających na celu zastąpienie wyrazów „notowane na Centralnej Tabeli Ofert” wyrazami „notowane w alternatywnym systemie obrotów”, gdyż poza rynkiem regulowanym zorganizowany rynek papierów wartościowych odbywa się w formule alternatywnego systemu obrotu.

Opracowanie; Magdalena Stankiewicz, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2011 r.