W Dzienniku Ustaw Nr 221, poz. 1316 opublikowano rozporządzenie z 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych.

Zmiany dotyczą wymagań co do wniosku o zasiłek. Powinien on w szczególności zawierać oświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa między osobą uprawnioną a osobą zmarłą lub braku takiego pokrewieństwa lub powinowactwa, a także oświadczanie, że w związku ze śmiercią żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny nie wypłacono zasiłku pogrzebowego na podstawie innych przepisów. Zgodnie z nowelą, pogrzeb organizuje i jego koszty pokrywa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił ostatnio służbę wojskową, do wysokości pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującej w dniu jego śmierci. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada br.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl