Według nowego brzmienia § 3–5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. Nr 232, poz. 2332 z późn. zm.), oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei dokonuje się po przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych lub kontrolnych, obejmujących: 1) badanie ogólne stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oceny: stanu układu krążenia i układu oddechowego oraz sprawności narządu ruchu; 2) badanie narządu wzroku wykonane przez lekarza okulistę; 3) badanie narządu słuchu i równowagi wykonane przez lekarza laryngologa; 4) badanie neurologiczne wykonane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii; 5) badanie psychiatryczne wykonane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii; 6) badanie w kierunku objawów wskazujących na nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych – dotyczy badań wstępnych, a w przypadku badań okresowych – jeżeli istnieją wskazania; 7) badanie krwi, w tym morfologia z rozmazem, glikemia na czczo, aminotransferazy i gamma-glutmylo-transpeptydaza oraz badnie ogólne moczu; 8) badanie elektrokardiograficzne w spoczynku; 9) dodatkowe badania specjalistyczne oraz badania pomocnicze zlecone przez lekarza orzekającego lub komisję lekarską, jeżeli są potrzebne do oceny zdolności fizycznej i psychicznej badanego; 10) badanie psychologiczne.
Zasady badania narządu wzroku oraz wymagania dotyczące narządu wzroku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast zasady badania narządu słuchu i równowagi oraz wymagania dotyczące narządu słuchu i równowagi – załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Według zmienionej treści § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia, badania okresowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei przeprowadza się co 3 lata do ukończenia 50. roku życia, a po ukończeniu 50. roku życia co 2 lata. Badania psychologiczne przeprowadza się w ramach badań wstępnych i okresowych w odstępach czasowych dwukrotnie dłuższych niż określone w ust. 1 oraz w innych przypadkach ustalonych przez lekarza orzekającego.
Zmiana objęła ponadto załącznik nr 1 do rozporządzenia określający zasady badania układu wzrokowego oraz ustalania kategorii wzroku oraz załącznik nr 2 dotyczący zasad badania narządu słuchu i równowagi oraz ustalania kategorii słuchu. Uchylono załącznik nr 3 określający kategorie wzroku i kategorie słuchu wymagane na stanowiskach funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
Orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.