Rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wprowadziła zmiany do załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 3). Według nowego brzmienia § 3 dyrektor może udzielać pełnomocnictw do: 1) wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w określonych sprawach należących do zakresu działania TDT – osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, a także innym pracownikom TDT; 2) dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu TDT – osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, a także innym pracownikom TDT oraz innym osobom. Pełnomocnictw udziela się w formie pisemnej lub innej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.
Zmieniła się także lista komórek organizacyjnych oraz wyodrębnionych stanowisk w TDT. Zgodnie z nowelizacją obejmuje ona: a) Wydział Administracji, b) Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności, c) Wydział Ekonomiczno-Finansowy, d) Wydział Homologacji Pojazdów, e) Wydział Kontroli, f) Wydział Personalny, g) Wydział Prawny, h) Wydział Stacji Kontroli Pojazdów, i) Wydział Techniki, j) Wydział Zamówień Publicznych, k) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego, l) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, m) Stanowisko do Spraw Marketingu, n) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, o) Stanowisko do Spraw Systemu Jakości.
Nowelizacja wejdzie w życie 1 października br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.