W jaki sposób pracodawca może zmienić pracownikowi stanowisko z kierowniczego na szeregowe (np. specjalista), jeżeli ten jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?
Pracownik jest już w wieku emerytalnym tzn. nie podlega już ochronie z art. 39 k.p.
Czy w tej sytuacji wystarczającym będzie złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, czy wystarczy jako powód podać osiągnięcie wieku emerytalnego?
Czy konieczne będzie jednak szersze uzasadnienie?
Czy gdyby doszło do ostatecznego rozwiązania stosunku pracy takiemu pracownikowi przysługuje ciągle odprawa emerytalna?

Dopuszczalne jest wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy, ale jako przyczyny nie można wskazać osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego.
W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi będzie przysługiwała odprawa emerytalna, chyba że otrzymał on już odprawę.

Zmiana stanowiska pracy jest możliwa w drodze dwustronnej czynności prawnej (porozumienia stron) lub jednostronnie przez pracodawcę – za wypowiedzeniem warunków pracy (art. 42 k.p.). Wypowiedzenie jest dopuszczalne skoro pracownik osiągnął już wiek emerytalny (art. 39 k.p.). Jednak przyczyną wypowiedzenia nie może być osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009, nr 19-20, poz. 248). Konieczne jest wskazanie innego powodu uzasadniające zaoferowanie pracownikowi nowego stanowiska.
Według art. 921 k.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę musi istnieć pewien związek, ale osiągniecie wieku emerytalnego i rozwiązanie stosunku pracy nie muszą następować w krótkim okresie – nie ma takiego wymogu. Jeśli w wyniku odmowy przyjęcia nowych warunków pracy, dojdzie do rozwiązania stosunku pracy, a pracownik będzie pobierał świadczenie emerytalne zostaną spełnione warunki wypłaty odprawy. W art. 921 § 2 k.p. wprowadzono jedynie zastrzeżenie, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Zależy to więc od tego, czy pracownik pobrał już wcześniej odprawę.