W § 6 rozporządzenia dodano nowy ust. 5 w brzmieniu: „Wyposażenie morskie: elementy stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych do kuchennych przewodów wentylacyjnych, wyprodukowane przed dniem 30 kwietnia 2016 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2018 r.”.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.