Według nowego brzmienia § 6 ust. 3 rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny, który dokonał pobrania próbki, przekazuje próbkę do badań osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) przesyłką rejestrowaną, nadaną w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór tej przesyłki.
Zmieniony § 8 ust. 4 rozporządzenia stanowić będzie, że w przypadku przekazania próbki do badań za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe potwierdzenie odbioru albo zwrotne pokwitowanie odbioru próbki stanowi dowód przyjęcia przez laboratorium próbki do badań.
Omawiane zmiany wejdą w życie 29 kwietnia br.